ข้อสอบครู.com
คลังข้อสอบครูผู้ช่วยที่ดีที่สุด

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  โดย  ข้อสอบครู.com  ห้ามผู้ใดละเมิดไม่ว่าลอกเลียนหรือนำส่วนหนึ่ง ส่วนใดของเนื้อหาไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก  ข้อสอบครู.com  จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด ” 

 " ระบบทำข้อสอบครูผู้ช่วย"

ข้อสอบครู.com มีระบบทำข้อสอบแบบ Real time ที่ทันสมัย สามารถทำข้อสอบผ่านหน้าเว็บไซต์ได้เลย โดยหลังจากเลือกคำตอบจะมีอธิบายเฉลยใต้ข้อทันที และ ยังมีเมนูฝึกทำข้อสอบจับเวลาเสมือนจริง เพื่อฝึกซ้อมก่อนไปทำข้อสอบจริง

ตัวอย่าง : ข้อสอบครูผู้ช่วย พร้อมเฉลย ชุดที่ 1 

ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป_ข้อสอบครูผู้ช่วย

(ชุดทดลอง)ข้อสอบครู ชุดที่ 1 (Free)

 

1 / 10

 

2 / 10

 

3 / 10

หาค่า Y ในตาราง
9    10  13
11  12  15
15   Y   19

4 / 10

โตโยต้า : รถยนต์ :: ? : ?

5 / 10

ดำมีอายุ 38 เดือน ดังนั้นดำจะอายุกี่ปี กี่เดือน ?

6 / 10

The child__________for hours.

7 / 10

Johnny Depp
Johnny Depp was born in Kentucky, but he grew up in Florida. He left school when he was only 15, because he wanted to be a rock star. He got married when he was 20 years old, but got divorced two years later. He got his first acting job with the help of actor Nick Cage, and he became rich and famous after working on Edward Scissorhands and the Pirates of the Caribbean films. He met his partner Vanessa Paradis in France. They had children together in 1999 and 2002, but they didn't get married.
-------------------------------
Which one is true according to the text?

8 / 10

I _________ swimming every Saturday morning.

9 / 10

ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บุคคลตามข้อใดอาจเป็นคู่กรณีในการพิจารณา ทางปกครองได้ตามขอบเขตที่สิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนหรืออาจถูกกระทบกระเทือนโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้

10 / 10

ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง พ.ศ. 2546 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ถ้าทำเสร็จให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในกี่วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา

กำลังสรุปผลคะแนน ...

คะแนนที่ได้

 " ข้อสอบครูผู้ช่วย และ สรุปบทเรียน"

ข้อสอบถูกรวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาโดย ทีมงานมืออาชีพ ของ ข้อสอบครู.com ซึ่งมีครูผู้บรรจุตัวจริง คอยแนะนำและคำปรึกษา ในการออกแบบข้อสอบให้ใกล้เคียงกับข้อสอบจริงมากที่สุด และ อธิบายคำตอบให้มีคุณภาพมากที่สุด เพื่อที่จะสร้างความพร้อมให้กับคนที่จะสอบครูผู้ช่วย

 " แนวข้อสอบครูผู้ช่วย"

ครอบคลุมการสอบครูผู้ช่วยในหลายสนาม ได้แก่ ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. , กทม. , ท้องถิ่น , กศน. , อาชีวศึกษา , ข้อสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ และ ข้อสอบครูผู้ช่วยที่ออกโดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

👑 Premium Member

ข้อสอบครู.com | ปลดล็อคเนื้อหาทั้งหมด
399
299 บาท (สมาชิกตลอดชีพ)
  • ทำโจทย์ได้ทั้งหมด
  • ดูสรุปบทเรียนได้ทั้งหมด
  • ฝึกทำข้อสอบเสมือนจริงได้ทั้งหมด
  • อัพเดทสรุปและแนวข้อสอบตลอดชีพ
ลดราคา
เกี่ยวกับครูผู้ช่วย