กพ.เป็นครูได้ไหม

banner_khosobkru

สอบผ่าน ก.พ. แล้วใช้ได้ไหม

การสอบครูผู้ช่วยนั้น ไม่สามารถนำผลสอบของ ก.พ. ภาค ก มาใช้ได้ เพราะ การสอบครูผู้ช่วยนั้นจะจัดสอบ ภาค ก เอง 
ส่วนผลของการสอบ ก.พ. ภาค ก สามารถนำมาใช้สมัครสอบข้าราชการอื่นๆได้ เช่น กระทรวง กรม ต่างๆ โดยดูจากวุฒิที่เปิดรับสมัคร
 

ข้อสอบ ก.พ. ต่างจากข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก อย่างไร

ข้อสอบ ก.พ. 

 • เป็นการสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้ารับราชการในหน่วยงานราชการทุกประเภท
 • แบ่งออกเป็นภาค ก และภาค ข
 • ภาค ก เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ประกอบด้วย 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป และคณิตศาสตร์
 • ภาค ข เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ขึ้นอยู่กับประเภทของหน่วยงานราชการที่เปิดรับสมัคร

ข้อสอบครูผู้ช่วย

 • เป็นการสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) , อบต. , กทม. , กศน. , อาชีวศึกษา 
 • แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ภาค ก และภาค ข
 • ภาค ก เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป และคณิตศาสตร์
 • ภาค ข เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เช่น วิชาวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะด้านทางการศึกษา

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ใน เว็บไซต์ ข้อสอบครู.com

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข

ความแตกต่างของข้อสอบ ก.พ. และ ข้อสอบครูผู้ช่วย

 • ขอบเขตของเนื้อหา ข้อสอบ ก.พ. ครอบคลุมเนื้อหาที่กว้างกว่าข้อสอบครูผู้ช่วย เนื่องจากข้อสอบ ก.พ. เป็นการสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้ารับราชการในหน่วยงานราชการทุกประเภท ในขณะที่ข้อสอบครูผู้ช่วย เป็นการสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย
 • ระดับความยากง่าย ข้อสอบ ก.พ. โดยทั่วไปมีระดับความยากง่ายปานกลาง ในขณะที่ข้อสอบครูผู้ช่วย โดยทั่วไปมีระดับความยากง่ายมากกว่าข้อสอบ ก.พ. เนื่องจากข้อสอบครูผู้ช่วยเป็นการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะด้านทางการศึกษา ซึ่งต้องใช้ความรู้และทักษะเฉพาะทาง
 • เนื้อหาวิชา ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก ประกอบด้วยวิชาความรู้ทั่วไป ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาที่หลากหลาย เช่น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลก ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น ในขณะที่ข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะด้านทางการศึกษา ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน กระบวนการสอน จิตวิทยาการเรียนการสอน เป็นต้น

สรุปสั้นๆ

กพ.เป็นครูได้ไหม

การสอบครูผู้ช่วยนั้น ไม่สามารถนำผลสอบของ ก.พ. ภาค ก มาใช้ได้  เพราะ การสอบครูผู้ช่วยนั้นจะจัดสอบ ภาค ก เอง 

ก.พ.ต่างจากครูผู้ช่วยยังไง

ความแตกต่างของข้อสอบ ก.พ. และ ข้อสอบครูผู้ช่วย

 • ขอบเขตของเนื้อหา ข้อสอบ ก.พ. ครอบคลุมเนื้อหาที่กว้างกว่าข้อสอบครูผู้ช่วย เนื่องจากข้อสอบ ก.พ. เป็นการสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้ารับราชการในหน่วยงานราชการทุกประเภท ในขณะที่ข้อสอบครูผู้ช่วย เป็นการสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย
 • ระดับความยากง่าย ข้อสอบ ก.พ. โดยทั่วไปมีระดับความยากง่ายปานกลาง ในขณะที่ข้อสอบครูผู้ช่วย โดยทั่วไปมีระดับความยากง่ายมากกว่าข้อสอบ ก.พ. เนื่องจากข้อสอบครูผู้ช่วยเป็นการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะด้านทางการศึกษา ซึ่งต้องใช้ความรู้และทักษะเฉพาะทาง
 • เนื้อหาวิชา ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก ประกอบด้วยวิชาความรู้ทั่วไป ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาที่หลากหลาย เช่น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลก ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น ในขณะที่ข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะด้านทางการศึกษา ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน กระบวนการสอน จิตวิทยาการเรียนการสอน เป็นต้น