เงินเดือนครูผู้ช่วยขึ้นปีละกี่บาท

banner_khosobkru

เงินเดือนครูบรรจุใหม่

 • วุฒิปริญญาตรี(หลักสูตร 4 ปี)  จะได้รับเงินเดือน 15,050 บาท
 • วุฒิปริญญาตรี(หลักสูตร 4 ปี) และ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี  จะได้รับเงินเดือน 15,800 บาท
 • วุฒิปริญญาตรี(หลักสูตร 5 ปี)  จะได้รับเงินเดือน 15,800 บาท
 • วุฒิปริญญาตรี(หลักสูตร 6 ปี)  จะได้รับเงินเดือน 17,690 บาท

การขึ้นเงินเดือนครูบรรจุใหม่

ครูผู้ช่วยจะได้รับเงินเดือนเพิ่มปีละ 1.5 ขั้น ขั้นละ 1,050 บาท โดยคำนวณจากฐานเงินเดือนปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น

 • ครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ในปี 2566 จะได้รับเงินเดือนขั้นต่ำ 15,050 บาท
 • ครูผู้ช่วยจะได้รับเงินเดือนเพิ่มปีละ 1.5 ขั้น ขั้นละ 1,050 บาท
 • ครูผู้ช่วยจะขึ้นเงินเดือนครบ 10 ขั้น ในปี 2576
 • เมื่อครบ 10 ขั้นแล้ว เงินเดือนจะคงที่ที่ 24,750 บาท

เงินเดือนเพิ่มของครูบรรจุ

เงินเดือนเพิ่มของครูผู้ช่วย มีดังนี้

 • เงินเพิ่มค่าครองชีพ หมายถึง เงินเดือนเพิ่มที่ครูผู้ช่วยจะได้รับตามค่าครองชีพ โดยพิจารณาจากอัตราเงินเฟ้อ
 • ค่าครองชีพพิเศษ หมายถึง เงินเดือนเพิ่มที่ครูผู้ช่วยจะได้รับตามภาระงาน เช่น ครูผู้ช่วยประจำโรงเรียนในชนบท หรือครูผู้ช่วยที่สอนวิชาเอกที่มีความต้องการสูง
 • ค่าตอบแทนพิเศษ หมายถึง เงินเดือนเพิ่มที่ครูผู้ช่วยจะได้รับตามผลการปฏิบัติงาน เช่น ครูผู้ช่วยที่ได้รับรางวัล หรือครูผู้ช่วยที่ปฏิบัติงานดีเด่น

ค่าวิทยฐานะ และ ค่าตอบแทนพิเศษของครูบรรจุ

 • ครู คศ.2  จะได้ค่าวิทยฐานะ ครูชำนาญการ 3,500 บาท
 • ครู คศ.3  จะได้ค่าวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 5,600 บาท และ ได้ค่าตอบแทนพิเศษในตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ 5,600 บาท
 • ครู คศ.4  จะได้ค่าวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ 9,900 บาท และ ได้ค่าตอบแทนพิเศษในตำแหน่งครูเชี่ยวชาญ 9,900 บาท
 • ครู คศ.5  จะได้ค่าวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 13,000 ถึง 15,600 บาท และ ได้ค่าตอบแทนพิเศษในตำแหน่งครูเชี่ยวชาญพิเศษ 13,000 ถึง 15,600 บาท

สรุปการเพิ่มเงินเดือนของครูบรรจุ

เงินเดือนครูผู้ช่วยจะขึ้นปีละ 1.5 ขั้น ขั้นละ 1,050 บาท โดยครูผู้ช่วยจะขึ้นเงินเดือนครบ 10 ขั้น ในปี 2576 เมื่อครบ 10 ขั้นแล้ว เงินเดือนจะคงที่ที่ 24,750 บาท นอกจากนี้ ครูผู้ช่วยยังจะได้รับเงินเดือนเพิ่มตามภาระงาน เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพ ค่าครองชีพพิเศษ ค่าตอบแทนพิเศษ เป็นต้น

 อ้างอิงจาก https://khosobkru.com/เกี่ยวกับครูผู้ช่วย/ครูผู้ช่วยเงินเดือน

สรุปสั้นๆ

เงินเดือนครูผู้ช่วยขึ้นปีละกี่บาท

ครูผู้ช่วยจะได้รับเงินเดือนเพิ่มปีละ 1.5 ขั้น ขั้นละ 1,050 บาท โดยคำนวณจากฐานเงินเดือนปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น

 

 • ครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ในปี 2566 จะได้รับเงินเดือนขั้นต่ำ 15,050 บาท
 • ครูผู้ช่วยจะได้รับเงินเดือนเพิ่มปีละ 1.5 ขั้น ขั้นละ 1,050 บาท
 • ครูผู้ช่วยจะขึ้นเงินเดือนครบ 10 ขั้น ในปี 2576
 • เมื่อครบ 10 ขั้นแล้ว เงินเดือนจะคงที่ที่ 24,750 บาท
เงินเดือนครูจบใหม่กี่บาท
 • วุฒิปริญญาตรี(หลักสูตร 4 ปี)  จะได้รับเงินเดือน 15,050 บาท
 • วุฒิปริญญาตรี(หลักสูตร 4 ปี) และ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี  จะได้รับเงินเดือน 15,800 บาท
 • วุฒิปริญญาตรี(หลักสูตร 5 ปี)  จะได้รับเงินเดือน 15,800 บาท
 • วุฒิปริญญาตรี(หลักสูตร 6 ปี)  จะได้รับเงินเดือน 17,690 บาท
ใครพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครู

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครูผู้ช่วย แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ

 

 • กรณีเลื่อนเงินเดือนปกติ พิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กศจ.) โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยในช่วงครึ่งปีล่าสุด โดยต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่าระดับดีเด่นหรือร้อยละ 80 และไม่มีประวัติการถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์

 

 • กรณีเลื่อนเงินเดือนพิเศษ พิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กศจ.) โดยพิจารณาจากผลงานหรือคุณงามความดีของครูผู้ช่วย ซึ่งอาจพิจารณาจากรางวัลหรือเกียรติบัตรที่ได้รับ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา หรือผลงานทางวิชาการ เป็นต้น

ดังนั้น สรุปได้ว่า ผู้ที่พิจารณาเลื่อนเงินเดือนครูผู้ช่วย คือ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กศจ.) โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและผลงานของครูผู้ช่วย

เลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาจากอะไร

การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครูบรรจุ พิจารณาจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ

 

 1. ผลการปฏิบัติงาน พิจารณาจากผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยในช่วงครึ่งปีล่าสุด โดยต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่าระดับดีเด่นหรือร้อยละ 80 และไม่มีประวัติการถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์
 2. ประสบการณ์การทำงาน พิจารณาจากระยะเวลาที่ครูผู้ช่วยปฏิบัติราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน

 

นอกจากนี้ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครูบรรจุอาจพิจารณาจากปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ผลงานหรือคุณงามความดีของครูผู้ช่วย ซึ่งอาจพิจารณาจากรางวัลหรือเกียรติบัตรที่ได้รับ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา หรือผลงานทางวิชาการ เป็นต้น

 

สรุปได้ว่า การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครูบรรจุ พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์การทำงานเป็นหลัก โดยผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีและมีประสบการณ์การทำงานครบตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

 

สำหรับขั้นตอนการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครูบรรจุ มีดังนี้

 1. ครูผู้ช่วยยื่นแบบคำขอเลื่อนขั้นเงินเดือนต่อหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด
 2. หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาคุณสมบัติและความพร้อมของครูผู้ช่วย
 3. คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กศจ.) พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
 4. ประกาศผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

ครูผู้ช่วยที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม หรือ 1 เมษายน ของปีถัดไป