การสอบครู มีกี่ประเภท

banner_khosobkru

สารบัญ

การสอบครู

มี 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้

  1. การสอบครูผู้ช่วย

การสอบครูผู้ช่วยเป็นการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยผู้สมัครจะต้องสอบผ่านทั้ง 2 ภาค ได้แก่ ภาค ก และภาค ข

  1. การสอบบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การสอบบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ เช่น ครูอัตราจ้าง ครูพิเศษ เป็นต้น

การสอบบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อย ได้แก่

  • การสอบบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วไป

การสอบบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วไปเป็นการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ โดยไม่จำกัดสาขาวิชาเอก ในตำแหน่งแรกจะเรียกว่าตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย”

  • การสอบบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเฉพาะสาขา

การสอบบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเฉพาะสาขาเป็นการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ เฉพาะสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร

การสอบครูในประเภทอื่นๆ เพิ่มเติม

เช่น การสอบบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) การสอบบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบครูแต่ละประเภท สามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เปิดรับสมัครสอบ

การสอบครูผู้ช่วย

การสอบครูผู้ช่วยเป็นการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยผู้สมัครจะต้องสอบผ่านทั้ง 2 ภาค ได้แก่ ภาค ก และภาค ข

ภาค ก เป็นการทดสอบความรู้และทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับครู เช่น ความสามารถในการวิเคราะห์ทักษะภาษาอังกฤษ และความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

ตัวอย่าง ข้อสอบ ภาค ก ครูผู้ช่วย

ภาค ข เป็นการทดสอบความรู้และทักษะเฉพาะวิชาชีพครู เช่น มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน (วิชาเอก) มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน และความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ตัวอย่าง ข้อสอบ ภาค ข ครูผู้ช่วย

การสอบบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การสอบบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ เช่น ครูอัตราจ้าง ครูพิเศษ เป็นต้น

การสอบบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วไป

การสอบบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วไปเป็นการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ โดยไม่จำกัดสาขาวิชาเอก

การสอบบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเฉพาะสาขา

การสอบบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเฉพาะสาขาเป็นการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ เฉพาะสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร

การสอบครูในประเภทอื่นๆ

นอกจากการสอบครูในประเภทหลักๆ ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีการสอบครูในประเภทอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบครูแต่ละประเภท สามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เปิดรับสมัครสอบ

สรุปเกี่ยวกับการสอบครู

การสอบครูมี 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ การสอบครูผู้ช่วยและการสอบบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยแต่ละประเภทมีรายละเอียดและคุณสมบัติของผู้สมัครที่แตกต่างกัน ผู้สมัครควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแต่ละประเภทอย่างรอบคอบ เพื่อเตรียมตัวสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุปสั้นๆ

การสอบครู มีกี่ประเภท

การสอบครู

มี 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้

  1. การสอบครูผู้ช่วย

การสอบครูผู้ช่วยเป็นการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยผู้สมัครจะต้องสอบผ่านทั้ง 2 ภาค ได้แก่ ภาค ก และภาค ข

  1. การสอบบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การสอบบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ เช่น ครูอัตราจ้าง ครูพิเศษ เป็นต้น

ปัจจุบันใครมีหน้าที่ในการจัดสอบบรรจุครู

ปัจจุบัน หน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ในการจัดสอบบรรจุครู คือ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินการจัดสอบในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สอศ.) ดำเนินการจัดสอบในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

นอกจากนี้ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คุรุสภา และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) อาจมีบทบาทในการช่วยสนับสนุนการจัดสอบได้ ดังนี้

  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์การสอบ รับสมัครสอบ ดำเนินการสอบภาค ก และจัดทำรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาค ข
  • คุรุสภา มีหน้าที่ในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนให้แก่ผู้สมัครสอบ
  • สทศ. มีหน้าที่ในการดำเนินการสอบภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป

สำหรับปี 2566 นั้น กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ สพฐ. เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบครูผู้ช่วยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมด โดยกำหนดให้มีการสอบภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 1 รอบ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม – 1 ตุลาคม 2566

 

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสอบครูผู้ช่วย สามารถติดตามข่าวสารและประกาศรับสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) หรือเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา