ครูผู้ช่วยท้องถิ่น สอบอะไรบ้าง

banner_khosobkru

การสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 3 ภาค ได้แก่

ภาค ก (ครูผู้ช่วยท้องถิ่น)

ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

 • ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)

            – สรุปความ สรุปเหตุผล หรือ ให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว

            – วิเคราะห์เหตุการณ์ หรือ สรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือ สังคม 

            – ให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน

 • ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)

           – ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

           – กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง และ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วยจังหวัด , เทศบาล , องค์การบริหารส่วนตำบล และ เมืองพัทยา

           – กฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

           – กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

           – ระเบียบงานสารบรรณ

           – การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

           – วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

           – จริยธรรมสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

           – ความสามารถในการใช้ภาษาโดยการสรุปความ หรือ ตีความจากข้อความ หรือ บทความสั้นๆ

           – การใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำ หรือ กลุ่มคำ ประโยค หรือ ข้อความสั้นๆ

           – การอ่าน การสรุปความ การตีความ

ภาค ข (ครูผู้ช่วยท้องถิ่น)

เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้และทักษะเฉพาะวิชาชีพครู โดยแบ่งออกเป็น 3 วิชา ได้แก่

 • วิชาเอก เป็นการสอบวัดความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่สอน โดยครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2560

 • มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน เป็นการสอบวัดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการเรียนการสอน โดยครอบคลุมเนื้อหาดังนี้

  • กระบวนการเรียนรู้
  • จิตวิทยาการเรียนรู้
  • เทคโนโลยีการศึกษา
  • การประเมินผลการเรียนรู้
 • ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เป็นการสอบวัดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยครอบคลุมเนื้อหาดังนี้

  • กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • กฎหมายว่าด้วยวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู

ภาค ค (ครูผู้ช่วยท้องถิ่น)

เป็นการสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

 • คุณลักษณะส่วนบุคคล เป็นการทดสอบความสามารถของผู้สมัครในด้านต่างๆ เช่น บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ และอุดมการณ์ความเป็นครู

 • การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ เป็นการทดสอบแฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร โดยพิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆ เช่น ประสบการณ์การทำงาน ผลงานทางวิชาการ ผลงานด้านการจัดการเรียนการสอน และผลงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู

 • ความสามารถด้านการสอน เป็นการทดสอบความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยผู้สมัครจะต้องสาธิตการสอนในห้องปฏิบัติการ โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้ประเมิน

 

ความยากง่ายของการสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น

ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ความรู้และทักษะของผู้สมัคร เนื้อหาและแนวข้อสอบ และความเข้มข้นของการสอบในแต่ละปี

โดยทั่วไปแล้ว การสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่นถือว่ามีความยากในระดับปานกลาง เนื่องจากครอบคลุมเนื้อหาที่หลากหลายทั้งความรู้ทั่วไป ความรู้เฉพาะวิชาชีพครู และทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานเป็นครู

อย่างไรก็ตาม โอกาสในการสอบผ่านก็มีค่อนข้างสูง เนื่องจากมีอัตราส่วนผู้สมัครสอบต่อตำแหน่งค่อนข้างสูง ผู้สมัครจึงควรเตรียมตัวให้พร้อมอย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มโอกาสในการสอบผ่าน

เคล็ดลับในการสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น

 • ศึกษาเนื้อหาและแนวข้อสอบอย่างละเอียด
 • ฝึกทำแนวข้อสอบครูท้องถิ่นเสมือนจริง
 • พักผ่อนให้เพียงพอก่อนสอบ
 • เตรียมความพร้อมทั้งในด้านความรู้และทักษะ

ข้อควรระวังในการสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น

 • อย่าหลงเชื่อข่าวลือหรือข้อมูลเท็จ
 • อย่าประมาทในการสอบ
 • เตรียมเอกสารที่จำเป็นให้พร้อมก่อนสอบ

ข้อดีการเป็นครูท้องถิ่น

มีดังนี้

ครูท้องถิ่น เป็น “ครูบรรจุ” ที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนและสวัสดิการเช่นเดียวกับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ยกเว้นบางสวัสดิการ เช่น เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ และเงินช่วยเหลือค่าวิชาชีพ

 • ความยืดหยุ่นในการทำงาน

ครูท้องถิ่นอาจมีโอกาสทำงานในโรงเรียนขนาดเล็กหรือโรงเรียนในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งอาจมีความยืดหยุ่นในการทำงานมากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่หรือโรงเรียนในเมือง

 • โอกาสในการพัฒนาตนเอง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มักจัดให้มีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครูมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ความมั่นคงในการงาน

ครูท้องถิ่นมีสถานะเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์และความมั่นคงในการงาน

 • โอกาสในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

ครูท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น ซึ่งอาจมีส่วนช่วยในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านอื่นๆ อีกด้วย

สรุปสั้นๆ

ครูผู้ช่วยท้องถิ่น สอบอะไรบ้าง

การสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 3 ภาค ได้แก่

 

ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

 • ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
 • ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
 • ภาษาไทย (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
 • ภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)

ภาค ข ความรู้และทักษะเฉพาะวิชาชีพครู 

 • วิชาเอก 
 • มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน
 • ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

ภาค ค 

 • คุณลักษณะส่วนบุคคล 
 • การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
 • ความสามารถด้านการสอน