ครูผู้ช่วยขอย้ายได้ไหม

banner_khosobkru

การขอย้ายครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ.

ครูผู้ช่วย สามารถขอย้ายได้ โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • ปฏิบัติงานในตำแหน่งครูในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับถึงวันสุดท้ายที่กำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้าย
 • ไม่เป็นผู้ถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

การย้ายครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ

 • การย้ายกรณีปกติ พิจารณาย้ายปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในเดือนเมษายน ครั้งที่ 2 ในเดือนกันยายน
 • การย้ายกรณีพิเศษ พิจารณาได้ตลอดปี

เอกสารประกอบในการขอย้ายครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ได้แก่

 • ใบคำร้องขอย้าย
 • หนังสือรับรองจากสถานศึกษาปัจจุบัน
 • หลักฐานประกอบการพิจารณาการย้าย (กรณีย้ายกรณีพิเศษ)

การยื่นคำร้องขอย้ายครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. สามารถทำได้ดังนี้

 • ยื่นคำร้องต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • ยื่นคำร้องต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ประสงค์จะย้ายไป

การย้ายครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกาศโดยคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

สำหรับวันที่ 27 กันยายน 2565 เป็นวันที่ครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. สามารถทำเรื่องขอย้ายกรณีปกติได้ครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ 2566

การขอย้ายครูผู้ช่วยสังกัด กทม.

สามารถขอย้ายได้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 • ย้ายภายในสังกัด กทม.

   สามารถทำได้หลังจากบรรจุและแต่งตั้งแล้ว 2 ปี

 • ย้ายออกนอกสังกัด กทม.

   สามารถทำได้หลังจากบรรจุและแต่งตั้งแล้ว 8 ปี

สำหรับขั้นตอนการขอย้าย ครูผู้ช่วยสามารถยื่นเรื่องขอย้ายได้ด้วยตัวเองที่สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยต้องแนบเอกสารประกอบการขอย้ายดังนี้

 • ใบสมัครขอย้าย
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • สำเนาหนังสือสำคัญแสดงวิทยฐานะ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู
 • ใบรับรองการปฏิบัติงาน
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ทั้งนี้ การขอย้ายจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร กำหนดไว้ โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

โดยสรุป ครูผู้ช่วยสังกัด กทม. สามารถขอย้ายได้ โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ดังนี้

 • ย้ายภายในสังกัด กทม. สามารถทำได้หลังจากบรรจุและแต่งตั้งแล้ว 2 ปี
 • ย้ายออกนอกสังกัด กทม. สามารถทำได้หลังจากบรรจุและแต่งตั้งแล้ว 8 ปี

สำหรับขั้นตอนการขอย้าย สามารถยื่นเรื่องขอย้ายได้ด้วยตัวเองที่สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยต้องแนบเอกสารประกอบการขอย้ายที่กำหนดไว้

การขอย้ายครูผู้ช่วยสังกัดอาชีวศึกษา

สามารถขอย้ายได้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กำหนด โดยหลักเกณฑ์การขอย้ายมีดังนี้

 • ครูผู้ช่วยต้องได้รับการบรรจุเป็นครูผู้ช่วยสังกัดสอศ.มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • วิทยาลัยที่ขอย้ายต้องมีอัตราว่างรองรับ
 • กรณีขอย้ายไปวิทยาลัยที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สอศ.) ต้องได้รับการอนุญาตจาก สพฐ. หรือ สอศ. แล้วแต่กรณี

ขั้นตอนการขอย้ายมีดังนี้

 1. ครูผู้ช่วยยื่นคำร้องขอย้ายต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ตนสังกัด
 2. ผู้อำนวยการสถานศึกษาพิจารณาคำร้องและเสนอต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอาชีวศึกษา (สอศ.เขต)
 3. สอศ.เขตพิจารณาและเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
 4. สอศ.พิจารณาและอนุมัติการย้าย

ทั้งนี้ ครูผู้ช่วยสามารถขอย้ายได้ 2 รอบต่อปี โดยรอบแรกจะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ และรอบที่สองจะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม

นอกจากนี้ ครูผู้ช่วยสังกัดอาชีวศึกษายังสามารถขอย้ายในกรณีพิเศษได้ ดังนี้

 • กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ เช่น กรณีต้องดูแลบุตรหรือภรรยาที่พิการหรือทุพพลภาพ กรณีต้องดูแลบุพการีที่มีอายุเกิน 60 ปี หรือกรณีต้องดูแลสามีหรือภรรยาที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
 • กรณีขอย้ายไปวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาวิชาที่ครูผู้ช่วยได้รับการบรรจุ
 • กรณีขอย้ายไปวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีอัตราค่าครองชีพสูงกว่าพื้นที่เดิม

การขอย้ายในกรณีพิเศษ ครูผู้ช่วยจะต้องยื่นคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา เช่น เอกสารแสดงความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ เอกสารแสดงการรับรองจากแพทย์ เป็นต้น

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสอศ. สามารถศึกษาได้จากประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสอศ.

การขอย้ายครูผู้ช่วยสังกัดท้องถิ่น

สามารถขอย้ายได้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กำหนด โดยหลักเกณฑ์การขอย้ายมีดังนี้

 • ครูผู้ช่วยต้องได้รับการบรรจุเป็นครูผู้ช่วยสังกัด อปท.มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • อปท.ที่ขอย้ายต้องมีอัตราว่างรองรับ

ขั้นตอนการขอย้ายมีดังนี้

 1. ครูผู้ช่วยยื่นคำร้องขอย้ายต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ตนสังกัด
 2. ผู้อำนวยการสถานศึกษาพิจารณาคำร้องและเสนอต่อผู้บริหาร อปท.
 3. ผู้บริหาร อปท.พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อปท.
 4. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อปท.พิจารณาและอนุมัติการย้าย

ทั้งนี้ ครูผู้ช่วยสามารถขอย้ายได้ 2 รอบต่อปี โดยรอบแรกจะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ และรอบที่สองจะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม

นอกจากนี้ ครูผู้ช่วยสังกัดท้องถิ่นยังสามารถขอย้ายในกรณีพิเศษได้ ดังนี้

 • กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ เช่น กรณีต้องดูแลบุตรหรือภรรยาที่พิการหรือทุพพลภาพ กรณีต้องดูแลบุพการีที่มีอายุเกิน 60 ปี หรือกรณีต้องดูแลสามีหรือภรรยาที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
 • กรณีขอย้ายไปสถานศึกษาที่เปิดสอนสาขาวิชาที่ครูผู้ช่วยได้รับการบรรจุ
 • กรณีขอย้ายไปสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีอัตราค่าครองชีพสูงกว่าพื้นที่เดิม

การขอย้ายในกรณีพิเศษ ครูผู้ช่วยจะต้องยื่นคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา เช่น เอกสารแสดงความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ เอกสารแสดงการรับรองจากแพทย์ เป็นต้น

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดท้องถิ่น สามารถศึกษาได้จากประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อปท. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อย่างไรก็ตาม ครูผู้ช่วยสังกัดท้องถิ่นที่ประสงค์จะขอย้ายไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น จะต้องดำเนินการขอโอนย้ายก่อน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการโอนย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด

 

สรุปสั้นๆ

ครูผู้ช่วยขอย้ายได้ไหม

ครูผู้ช่วยในสังกัดต่างๆ สามารถขอย้ายได้ โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ครูผู้ช่วย สพฐ. สังกัดกรมอะไร

 

สังกัด สพฐ. คืออะไร