ครูมีกี่ประเภท

banner_khosobkru

สำหรับประเทศไทย ครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ตามระดับการศึกษา 

ได้แก่

 • ครูระดับประถมศึกษา

   มีหน้าที่หลักในการสอนวิชาพื้นฐานที่จำเป็นต่อเด็ก เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา เป็นต้น

 • ครูระดับมัธยมศึกษา

   มีหน้าที่หลักในการสอนวิชาพื้นฐานเพิ่มเติมจากระดับประถมศึกษา และวิชาเลือกตามความสนใจของผู้เรียน เช่น ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เป็นต้น

ครูสามารถแบ่งประเภทได้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่ง

ดังนี้

 • ประเภทตามสถานศึกษา 

แบ่งได้เป็น ครูในสถานศึกษาของรัฐ ครูในสถานศึกษาเอกชน ครูในสถานศึกษานานาชาติ

 • ประเภทตามระดับการศึกษา 

แบ่งได้เป็น ครูระดับอนุบาล ครูระดับประถมศึกษา ครูระดับมัธยมศึกษา ครูระดับอุดมศึกษา

 • ประเภทตามสาขาวิชา 

แบ่งได้เป็น ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ครูสอนวิชาภาษาไทย ครูสอนวิชาสังคมศึกษา เป็นต้น

 • ประเภทตามลักษณะการสอน 

แบ่งได้เป็น ครูสอนแบบบรรยาย ครูสอนแบบสาธิต ครูสอนแบบฝึกปฏิบัติ ครูสอนแบบโครงงาน เป็นต้น

 • ประเภทตามการบรรจุ

แบ่งได้เป็น ครูที่เป็นข้าราชการ ในสังกัดต่างๆ เช่น สพฐ. , กทม. , อาชีวศึกษา , ท้องถิ่น เป็นต้น และ ครูเอกชน

ครูบรรจุและครูเอกชนต่างก็มีบทบาทหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนเหมือนกัน แต่มีความแตกต่างในหลายด้าน ดังนี้

สถานะทางการทำงาน

ครูบรรจุเป็นข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ มีสถานะเป็นพนักงานราชการ มีความมั่นคงในอาชีพ ได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามตำแหน่งและเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน มีโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่งและเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงาน

ส่วนครูเอกชนเป็นพนักงานของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ มีสถานะเป็นลูกจ้าง มีความมั่นคงในอาชีพน้อยกว่าครูบรรจุ ได้รับการจ้างงานตามสัญญาจ้าง เงินเดือนและสวัสดิการขึ้นอยู่กับนโยบายของโรงเรียน

ภาระงาน

ครูบรรจุมีภาระงานหลักคือการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นอกเหนือจากนั้นอาจต้องรับผิดชอบงานอื่นๆ เช่น งานปกครอง งานธุรการ งานวิจัย เป็นต้น ครูบรรจุมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ

ส่วนครูเอกชนมีภาระงานหลักคือการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นอกเหนือจากนั้นอาจต้องรับผิดชอบงานอื่นๆ เช่น งานปกครอง งานธุรการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นต้น ครูเอกชนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน

สิทธิประโยชน์

ครูบรรจุได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากทางราชการ เช่น เงินเดือนประจำ เบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ สวัสดิการการรักษาพยาบาล ประกันสังคม เป็นต้น

ส่วนครูเอกชนได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากโรงเรียน เช่น เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง สวัสดิการการรักษาพยาบาล ประกันสังคม เป็นต้น

โอกาสความก้าวหน้า

ครูบรรจุมีโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่งและเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงาน มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้

ส่วนครูเอกชนมีโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่งตามการพิจารณาของผู้บริหารโรงเรียน มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้

ปัจจัยครูบรรจุครูเอกชน
สถานะทางการทำงานข้าราชการครูลูกจ้าง
ความมั่นคงในอาชีพมั่นคงไม่มั่นคง
เงินเดือนตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงานตามนโยบายของโรงเรียน
สวัสดิการเงินเดือนประจำ เบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ สวัสดิการการรักษาพยาบาล ประกันสังคม เป็นต้นเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง สวัสดิการการรักษาพยาบาล ประกันสังคม เป็นต้น
ภาระงานการจัดการเรียนการสอน งานปกครอง งานธุรการ งานวิจัย เป็นต้นการจัดการเรียนการสอน งานปกครอง งานธุรการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นต้น
โอกาสความก้าวหน้าได้รับการเลื่อนตำแหน่งและเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงาน มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ได้รับการเลื่อนตำแหน่งตามการพิจารณาของผู้บริหารโรงเรียน มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้

หมายเหตุ

 • ข้อมูลในตารางนี้เป็นเพียงข้อมูลทั่วไปเท่านั้น อาจมีความแตกต่างไปในแต่ละโรงเรียนหรือแต่ละหน่วยงาน
 • การเลือกทำงานเป็นครูจึงควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ประกอบกัน เพื่อให้ได้งานที่เหมาะสมกับตนเอง

 

สรุปสั้นๆ

ครูมีกี่ประเภท

สำหรับประเทศไทย ครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ตามระดับการศึกษา 

ได้แก่

 

 • ครูระดับประถมศึกษา

   มีหน้าที่หลักในการสอนวิชาพื้นฐานที่จำเป็นต่อเด็ก เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา เป็นต้น

 

 • ครูระดับมัธยมศึกษา

   มีหน้าที่หลักในการสอนวิชาพื้นฐานเพิ่มเติมจากระดับประถมศึกษา และวิชาเลือกตามความสนใจของผู้เรียน เช่น ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เป็นต้น

ความแตกต่างระหว่างครูบรรจุและครูเอกชน