ทำยังไงถึงจะสอบติดครูผู้ช่วย

การที่จะสอบติดครูผู้ช่วยได้ อย่างแรกต้องรู้ก่อนว่าครูผู้ช่วยต้องสอบอะไรบ้าง

สารบัญ

ครูผู้ช่วยนั้นสอบอะไรบ้าง ??

ครูผู้ช่วย นั้นต้องสอบ ภาค ก , ข และ ค(สัมภาษณ์) ดั้งนั้น ต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือเพื่อสอบ ภาค ก และ ข ก่อน เมื่อสอบผ่านแล้วถึงค่อยเตรีนมาสัมภาษณ์

ในบทความนี้จะยกตัวอย่าง สังกัด สพฐ. 

ภาค ก ครูผู้ช่วย จะมีการสอบ ดังนี้

ภาค ข ครูผู้ช่วย จะมีการสอบ ดังนี้

 • มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน 
 • มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน (วิชาเอก) 
 • ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

อ้างอิงจาก https://khosobkru.com/เกี่ยวกับครูผู้ช่วย/ครูผู้ช่วยสอบอะไรบ้าง 

การสอบติดครูผู้ช่วยมี 10 เทคนิคดังนี้

การสอบติดครูผู้ช่วยนั้นขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวของผู้สมัครเป็นหลัก โดยการเตรียมตัวที่ดีจะช่วยให้ผู้สมัครมีโอกาสสอบติดมากขึ้น การเตรียมตัวที่ดีนั้น

ประกอบด้วย 10 เทคนิค ดังนี้

1. วางแผนการอ่านหนังสือ

ขั้นตอนแรก คือ วางแผนการอ่านหนังสือ โดยกำหนดเป้าหมายว่าต้องการสอบติดในรอบใด วิชาอะไร และกำหนดเวลาในการอ่านหนังสือให้ชัดเจน จากนั้นจึงเริ่มลงมืออ่านหนังสือตามแผนที่ตั้งไว้ โดยควรอ่านหนังสืออย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้เนื้อหาซึมซับเข้าไปในสมอง

เทคนิคการอ่านหนังสือ

 • ควรอ่านหนังสือให้เข้าใจเนื้อหาอย่างถ่องแท้ ไม่อ่านข้ามหรืออ่านเพียงผิวเผิน
 • จดย่อเนื้อหาสำคัญไว้ เพื่อทบทวนได้ง่ายขึ้น
 • ทำแบบทดสอบข้อสอบเก่าๆ เพื่อฝึกฝนทักษะการทำข้อสอบ
 • หาติวเตอร์หรือเพื่อนช่วยติวหนังสือ เพื่อช่วยให้เข้าใจเนื้อหายากๆ ได้ง่ายขึ้น

2. ฝึกทำข้อสอบ

ขั้นตอนที่สอง คือ ฝึกทำข้อสอบ โดยควรฝึกทำข้อสอบครูผู้ช่วยเก่าๆ  เพื่อประเมินความพร้อมของตนเอง และหาจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข นอกจากนี้ ควรฝึกทำข้อสอบเสมือนจริง เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบและเวลาในการทำข้อสอบ

เฉลยแนวข้อสอบครูผู้ช่วย 64

เฉลยแนวข้อสอบครูผู้ช่วย 65

เฉลยแนวข้อสอบครูผู้ช่วย 66

เทคนิคการสอบข้อสอบ

 • อ่านโจทย์ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนลงมือทำ
 • ตอบคำถามให้ครบทุกข้อ ไม่ควรทิ้งข้อไหนไว้
 • บริหารเวลาในการทำข้อสอบอย่างเหมาะสม
 • ฝึกฝนทำข้อสอบครูผู้ช่วยบ่อยๆ เพื่อให้เกิดความชำนาญ

3. เตรียมความพร้อมด้านอื่นๆ

ขั้นตอนที่สาม คือ เตรียมความพร้อมด้านอื่นๆ เช่น การเตรียมเอกสารสมัครสอบ การเตรียมตัวสัมภาษณ์ เป็นต้น

4. เลือกหนังสือและสื่อการเรียนรู้ให้เหมาะสม

หนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่ดีจะช่วยให้ผู้สมัครเข้าใจเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ผู้สมัครควรเลือกหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่ตรงกับวิชาและเนื้อหาที่ต้องการสอบ โดยควรพิจารณาจากคุณภาพของเนื้อหา ความทันสมัยของเนื้อหา และราคาที่สมเหตุสมผล

5. หากลุ่มหรือเพื่อนร่วมสอบ

การหากลุ่มหรือเพื่อนร่วมสอบจะช่วยให้ผู้สมัครมีแรงจูงใจในการอ่านหนังสือและฝึกทำข้อสอบมากขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นระหว่างกันได้อีกด้วย

6. พักผ่อนให้เพียงพอ

การพักผ่อนให้เพียงพอจะช่วยให้ผู้สมัครมีสมองที่สดชื่นและสามารถจดจำเนื้อหาได้ดีขึ้น ผู้สมัครควรนอนหลับอย่างน้อย 7-8 ชั่วโมงต่อคืน

7. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่สอบ

ผู้สมัครควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่สอบล่วงหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ โดยควรศึกษาจากหนังสือ สื่อการเรียนรู้ต่างๆ และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

8. วางแผนการอ่านหนังสืออย่างละเอียด

ผู้สมัครควรวางแผนการอ่านหนังสืออย่างละเอียด โดยกำหนดเป้าหมายในการอ่านหนังสือในแต่ละสัปดาห์ แต่ละวัน และแต่ละบทเรียน เพื่อให้สามารถอ่านหนังสือได้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด

9. ฝึกทำข้อสอบอย่างสม่ำเสมอ

ผู้สมัครควรฝึกทำข้อสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อฝึกฝนทักษะการทำข้อสอบและหาจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข โดยควรฝึกทำข้อสอบเก่าๆ ของสำนักงาน ก.พ. หรือหน่วยงานที่เปิดรับสมัคร

10. บริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้สมัครควรบริหารเวลาในการสอบอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถตอบคำถามได้ครบทุกข้อภายในเวลาที่กำหนด โดยควรฝึกทำข้อสอบเสมือนจริง เพื่อฝึกฝนการบริหารเวลาในการสอบ

เทคนิคการเตรียมตัวสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย

การสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วยเป็นขั้นตอนสำคัญในการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับราชการครู การเตรียมตัวที่ดีจะช่วยให้ผู้สมัครมีโอกาสสอบผ่านได้มากขึ้น เทคนิคการเตรียมตัวสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย มีดังนี้

1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน

ผู้สมัครควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่สมัครสอบ เช่น ประวัติความเป็นมา ภารกิจ นโยบาย และทิศทางการพัฒนา เป็นต้น เพื่อแสดงให้กรรมการเห็นว่าผู้สมัครมีความตั้งใจที่จะทำงานในหน่วยงานนั้นจริงๆ

2. ฝึกฝนการตอบคำถาม

ผู้สมัครควรฝึกฝนการตอบคำถามสัมภาษณ์ โดยอาจลองตอบคำถามจากตัวอย่างคำถามสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย หรือฝึกฝนกับเพื่อนหรือครอบครัว เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการตอบคำถาม

3. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

การแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความประทับใจให้กับกรรมการผู้สัมภาษณ์ ผู้สมัครควรแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ และดูดี

4. แสดงบุคลิกภาพที่ดี

การแสดงบุคลิกภาพที่ดีจะช่วยให้ผู้สมัครดูน่าเชื่อถือและมีความมั่นใจ ผู้สมัครควรยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพ และแสดงท่าทางที่เหมาะสม

5. เตรียมคำถามสำหรับกรรมการ

ผู้สมัครควรเตรียมคำถามสำหรับกรรมการ เพื่อแสดงความสนใจในหน่วยงานและตำแหน่งที่สมัครสอบ คำถามควรมีความชัดเจนและกระชับ

ตัวอย่างคำถามสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย

 • เล่าถึงตัวคุณและประสบการณ์ของคุณ
 • ทำไมคุณถึงอยากเป็นครู
 • คุณมีแนวทางการสอนอย่างไร
 • คุณคิดว่าคุณมีคุณสมบัติอะไรที่เหมาะสมกับตำแหน่งครูผู้ช่วย
 • คุณมีคำถามสำหรับกรรมการไหม

นอกจากเทคนิคการเตรียมตัวข้างต้นแล้ว ผู้สมัครควรมีความมั่นใจในตนเองและเชื่อว่าตนเองสามารถสอบผ่านได้ จะช่วยให้ผู้สมัครสามารถตอบคำถามได้อย่างมั่นใจและน่าประทับใจ

สรุปบทความการสอบติดครูผู้ช่วย

การสอบติดครูผู้ช่วยนั้น ขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวของผู้สมัครเป็นหลัก โดยการเตรียมตัวที่ดีจะช่วยให้ผู้สมัครมีโอกาสสอบติดมากขึ้น นอกจากการเตรียมตัวทั้ง 15 ข้อที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ผู้สมัครควรมีความมั่นใจในตนเองและเชื่อว่าตนเองสามารถสอบติดได้ จะช่วยให้ผู้สมัครสามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ และสอบติดครูผู้ช่วยได้ในที่สุด

 

banner-khosobkru