เป็นผู้ช่วยครูต้องทำอะไรบ้าง

banner_khosobkru

ผู้ช่วยครู เป็นบุคลากรทางการศึกษาที่มีหน้าที่ช่วยเหลือครูผู้ช่วย ในการจัดการเรียนการสอนและดูแลนักเรียน เป็นผู้ช่วยครูต้องมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน โดยบทบาทหน้าที่ของผู้ช่วยครูสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ด้าน ดังนี้

ด้านวิชาการ

ผู้ช่วยครูมีหน้าที่ช่วยเหลือครูในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

 1. เตรียมสื่อการเรียนการสอน เช่น อุปกรณ์ วัสดุ เอกสาร ใบงาน สื่อดิจิทัล เป็นต้น
 2. ช่วยเหลือครูในการสอน เช่น อธิบายเนื้อหาให้นักเรียนเข้าใจ ช่วยเหลือนักเรียนในการทำกิจกรรม ตรวจงานนักเรียน เป็นต้น
 3. จัดการเรียนรู้ เช่น ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นต้น
 4. ประเมินผลการเรียนรู้ เช่น รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการเรียนรู้ เป็นต้น
 5. พัฒนาตนเอง เช่น ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น

ด้านการดูแลนักเรียน

ผู้ช่วยครูมีหน้าที่ช่วยเหลือครูในการดูแลนักเรียน ดังนี้

 1. ดูแลนักเรียนก่อนและหลังเรียน เช่น รับนักเรียนเข้าแถว ดูแลนักเรียนระหว่างพักกลางวัน ดูแลนักเรียนก่อนกลับบ้าน เป็นต้น
 2. ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา เช่น นักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน นักเรียนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม เป็นต้น
 3. จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน เช่น กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นต้น
 4. สร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง เช่น แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับนักเรียน ประสานงานกับผู้ปกครอง เป็นต้น

นอกจากนี้ ผู้ช่วยครูยังมีบทบาทหน้าที่อื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากบทบาทหน้าที่หลักทั้งสองด้าน เช่น ปฏิบัติงานธุรการของโรงเรียน ช่วยเหลือครูในการประชุม จัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เป็นต้น

รายละเอียดของแต่ละข้อ

1. เตรียมสื่อการเรียนการสอน

ผู้ช่วยครูมีหน้าที่เตรียมสื่อการเรียนการสอนให้พร้อมสำหรับการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอนที่เตรียมควรมีความเหมาะสมกับเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมาย สื่อการเรียนการสอนประเภทต่างๆ ที่อาจใช้ ได้แก่ อุปกรณ์ วัสดุ เอกสาร ใบงาน สื่อดิจิทัล เป็นต้น

2. ช่วยเหลือครูบรรจุในการสอน

ผู้ช่วยครูมีหน้าที่ช่วยเหลือครูในการสอน เช่น อธิบายเนื้อหาให้นักเรียนเข้าใจ ช่วยเหลือนักเรียนในการทำกิจกรรม ตรวจงานนักเรียน เป็นต้น ในการช่วยเหลือครูในการสอน ผู้ช่วยครูควรคำนึงถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและบทบาทหน้าที่ของครู โดยไม่ควรก้าวก่ายหรือแทรกแซงการทำงานของครู

3. จัดการเรียนรู้

ผู้ช่วยครูอาจเป็นผู้จัดการเรียนรู้ในบางกรณี เช่น สอนนักเรียนกลุ่มเล็ก สอนนักเรียนตามความสนใจ เป็นต้น ในการจัดการเรียนรู้ ผู้ช่วยครูควรศึกษาหาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ประเมินผลการเรียนรู้

ผู้ช่วยครูมีหน้าที่ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป ในการประเมินผลการเรียนรู้ ผู้ช่วยครูควรคำนึงถึงมาตรฐานการเรียนรู้และวิธีการประเมินผลที่หลากหลาย

5. พัฒนาตนเอง

ผู้ช่วยครูควรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. ดูแลนักเรียนก่อนและหลังเรียน

ผู้ช่วยครูมีหน้าที่ดูแลนักเรียนก่อนและหลังเรียน เช่น รับนักเรียนเข้าแถว ดูแลนักเรียนระหว่างพักกลางวัน ดูแลนักเรียนก่อนกลับบ้าน เป็นต้น ในการดูแลนักเรียน ผู้ช่วยครูควรคำนึงถึงความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียน

7. ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา

ผู้ช่วยครูมีหน้าที่ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา เช่น นักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน นักเรียนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม เป็นต้น ในการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา ผู้ช่วยครูควรคำนึงถึงสาเหตุของปัญหาและแนวทางในการช่วยเหลือที่เหมาะสม

8. จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน

ผู้ช่วยครูมีหน้าที่จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน เช่น กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นต้น ในการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน ผู้ช่วยครูควรคำนึงถึงความสนใจและความต้องการของนักเรียน

9. สร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง

ผู้ช่วยครูมีหน้าที่สร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง เช่น แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับนักเรียน ประสานงานกับผู้ปกครอง เป็นต้น ในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง ผู้ช่วยครูควรคำนึงถึงการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและความเข้าใจซึ่งกันและกัน

10. ปฏิบัติงานธุรการของโรงเรียน

ผู้ช่วยครูอาจเป็นผู้ปฏิบัติงานธุรการของโรงเรียน เช่น บันทึกข้อมูลนักเรียน ออกใบรับรองการจบการศึกษา เป็นต้น ในการปฏิบัติงานธุรการ ผู้ช่วยครูควรคำนึงถึงความถูกต้องและรวดเร็ว

11. ช่วยเหลือครูในการประชุม

ผู้ช่วยครูมีหน้าที่ช่วยเหลือครูในการประชุม เช่น จัดเตรียมเอกสาร จดบันทึก เป็นต้น ในการช่วยเหลือครูในการประชุม ผู้ช่วยครูควรมีความรอบคอบและระมัดระวัง

12. จัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน

ผู้ช่วยครูอาจเป็นผู้จัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เช่น งานวันเด็ก งานกีฬาสี เป็นต้น ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ผู้ช่วยครูควรคำนึงถึงความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

 

ผู้ช่วยครู และ ครูผู้ช่วย แตกต่างกันใน 2 ประเด็นหลัก

1. สถานะทางวิชาชีพ

ผู้ช่วยครู เป็นบุคลากรทางการศึกษาที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือครูในการจัดการเรียนการสอน โดยเป็นผู้ช่วยครูที่ผ่านการคัดเลือกโดยโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น ๆ เท่านั้น ไม่ได้ผ่านการสอบบรรจุข้าราชการครู

ครูผู้ช่วย เป็นบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการสอบบรรจุข้าราชการครู ด้วยการทำข้อสอบ ภาค ก , ภาค ข และ ภาค ค ให้สังกัดต่างๆ เช่น สพฐ. , ท้องถิ่น , อาชีวศึกษา , กทม. เป็นต้น โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และสอบผ่านหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพครู ครูผู้ช่วยจะต้องได้รับการประเมินอย่างเข้มเป็นเวลา 2 ปี ก่อนที่จะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครู

2. สิทธิประโยชน์

ผู้ช่วยครูจะได้รับค่าตอบแทนจากโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น ๆ เท่านั้น ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น เงินเดือนประจำ เงินบำเหน็จบำนาญ เป็นต้น

ครูผู้ช่วยจะได้รับเงินเดือนประจำจากกระทรวงศึกษาธิการ เช่นเดียวกับข้าราชการครูทั่วไป จะได้รับเงินบำเหน็จบำนาญเมื่อเกษียณอายุราชการ

นอกจากนี้ ครูผู้ช่วยยังมีโอกาสได้รับการพัฒนาวิชาชีพ มีโอกาสเลื่อนวิทยฐานะ และมีโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่งได้อีกด้วย

สรุปความแตกต่างระหว่างผู้ช่วยครูและครูผู้ช่วย มีดังนี้

ประเด็นผู้ช่วยครูครูผู้ช่วย
สถานะทางวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาข้าราชการครู
คุณสมบัติสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และสอบผ่านหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพครู
สิทธิประโยชน์ค่าตอบแทนจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาเงินเดือนประจำ เงินบำเหน็จบำนาญ
โอกาสพัฒนาวิชาชีพขึ้นอยู่กับโรงเรียนหรือสถานศึกษามีสิทธิได้รับการพัฒนาวิชาชีพ มีโอกาสเลื่อนวิทยฐานะ และมีโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่ง

 

สรุปสั้นๆ

เป็นผู้ช่วยครูต้องทำอะไรบ้าง

ด้านวิชาการ ผู้ช่วยครูมีหน้าที่ช่วยเหลือครูในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

 1. เตรียมสื่อการเรียนการสอน เช่น อุปกรณ์ วัสดุ เอกสาร ใบงาน สื่อดิจิทัล เป็นต้น
 2. ช่วยเหลือครูในการสอน เช่น อธิบายเนื้อหาให้นักเรียนเข้าใจ ช่วยเหลือนักเรียนในการทำกิจกรรม ตรวจงานนักเรียน เป็นต้น
 3. จัดการเรียนรู้ เช่น ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นต้น
 4. ประเมินผลการเรียนรู้ เช่น รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการเรียนรู้ เป็นต้น
 5. พัฒนาตนเอง เช่น ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น

ด้านการดูแลนักเรียน ผู้ช่วยครูมีหน้าที่ช่วยเหลือครูในการดูแลนักเรียน ดังนี้

 1. ดูแลนักเรียนก่อนและหลังเรียน เช่น รับนักเรียนเข้าแถว ดูแลนักเรียนระหว่างพักกลางวัน ดูแลนักเรียนก่อนกลับบ้าน เป็นต้น
 2. ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา เช่น นักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน นักเรียนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม เป็นต้น
 3. จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน เช่น กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นต้น
 4. สร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง เช่น แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับนักเรียน ประสานงานกับผู้ปกครอง เป็นต้น