สมัครสอบครูผู้ช่วย ต้องจบอะไร

banner_khosobkru

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย

ตามประกาศคณะกรรมการการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ฉบับที่ 9/2564 ระบุว่า ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่น ที่ ก.ค.ศ. กำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัคร

ต้องมีหลักฐานการอนุญาตประกอบวิชาชีพที่คุรุสภารับรอง อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 • ใบรับรองสิทธิประกอบวิชาชีพครู
 • หลักฐานแสดงการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูพิเศษ (ป.บัณฑิตพิเศษ) ที่คุรุสภารับรอง

สาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร

สาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัครนั้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยพิจารณาจากความต้องการของสถานศึกษาและความต้องการของประเทศ โดยสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัครในปัจจุบัน มีดังนี้

 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมศึกษา
 • ศิลปะ
 • สุขศึกษาและพลศึกษา
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ดนตรี
 • นาฏศิลป์
 • สาระการเรียนรู้อื่นๆ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเป็นเอกสารสำคัญในการประกอบวิชาชีพครู โดยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะออกให้โดยคุรุสภา โดยผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คุรุสภากำหนด จะสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มีดังนี้

 • ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่น ที่ ก.ค.ศ. กำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัคร
 • ต้องผ่านการทดสอบความรู้และทักษะทางวิชาชีพครูตามหลักสูตรที่คุรุสภากำหนด
 • ต้องผ่านการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพครูตามหลักสูตรที่คุรุสภากำหนด

รูปแบบการสอบ

การสอบครูผู้ช่วยแบ่ง ข้อสอบครูผู้ช่วย ออกเป็น 3 ภาค ได้แก่

 • ภาค ก เป็นการทดสอบความรู้และทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับครู เช่น ความสามารถในการวิเคราะห์ ทักษะภาษาอังกฤษ และความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
 • ภาค ข เป็นการทดสอบความรู้และทักษะเฉพาะวิชาชีพครู เช่น มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน (วิชาเอก) มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน และความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
 • ภาค ค เป็นการสอบสัมภาษณ์
 
 

สรุปสั้นๆ และ คำถามอื่นๆ

สมัครสอบครูผู้ช่วย ต้องจบอะไร

ตามประกาศคณะกรรมการการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ฉบับที่ 9/2564 ระบุว่า ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่น ที่ ก.ค.ศ. กำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัคร

ครูผู้ช่วย 66 ใช้วุฒิอะไร

การสอบครูผู้ช่วย 66 ใช้วุฒิดังนี้

 • วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง
 • มีหลักฐานการอนุญาตประกอบวิชาชีพที่คุรุสภารับรอง อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
  • ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
  • หนังสือรับรองสิทธิ

สำหรับวุฒิทางอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรองนั้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยพิจารณาจากสาขาวิชาหรือวิชาเอกที่สอดคล้องกับกลุ่มวิชาหรือทางที่ประกาศรับสมัคร

นอกจากนี้ ผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย 66 จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และมีคุณสมบัติทั่วไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ครูผู้ช่วย สพฐ เปิดทุกปีไหม
สอบครูผู้ช่วยมีกี่รอบ
สอบครูผู้ช่วยใหม่ได้ไหม
สอบครูผู้ช่วย ภาค ก ข สอบวันเดียวกันไหม
เรียนยังไม่จบสอบครูผู้ช่วยได้ไหม

ไม่ได้ คุณสมบัติของผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้

 • สัญชาติไทย พร้อมทั้งมีบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน
 • อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • ไม่เป็นหรือดำรงตำแหน่งทางการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น

และคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
จบภูมิศาสตร์ เป็นครูได้ไหม

เป็นได้ จบภูมิศาสตร์ สามารถเป็นครูได้ โดยการสอบใบประกอบวิชาชีพครู หรือ ป.บัณฑิต

ครูผู้สอนวิชาภูมิศาสตร์ จะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิชาภูมิศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น ภูมิสารสนเทศ สิ่งแวดล้อม การพัฒนาชุมชน เป็นต้น และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู

นอกจากนี้ ครูผู้สอนวิชาภูมิศาสตร์ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาภูมิศาสตร์เป็นอย่างดี และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางภูมิศาสตร์เพื่อสอนนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาภูมิศาสตร์ สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพครูได้ 2 วิธี คือ

 • สอบผ่านภาคการศึกษาวิชาชีพครู ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ซึ่งจะมีวิชาชีพครูอยู่ในหลักสูตรอยู่แล้ว
 • สอบผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดก็ได้ที่ต้องการประกอบวิชาชีพครู

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *