สอบครูผู้ช่วย 66 ต้องได้กี่คะแนน

banner_khosobkru

การสอบครูผู้ช่วย 66

กำหนดให้มีการสอบแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ภาค

ได้แก่ ภาค ก ภาค ข และภาค ค โดยผู้สมัครสอบต้องได้คะแนนรวมทุกภาคไม่น้อยกว่า 120 คะแนน(60 %) จึงจะผ่านเกณฑ์การสอบ

ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป

ภาค ก เป็นการสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และความรู้ทั่วไป คะแนนเต็ม 150 คะแนน ผู้สมัครสอบต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 90 คะแนน จึงจะผ่านเกณฑ์การสอบ

ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

ภาค ข เป็นการสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับวิชาชีพครู หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการเรียนรู้และนวัตกรรม จิตวิทยาการเรียนการสอน และสหวิชาชีพ คะแนนเต็ม 150 คะแนน ผู้สมัครสอบต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 90 คะแนน จึงจะผ่านเกณฑ์การสอบ

ภาค ค การประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพ

ภาค ค เป็นการสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติจริงเพื่อวัดสมรรถนะทางวิชาชีพครูในด้านต่างๆ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ผู้สมัครสอบต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 30 คะแนน จึงจะผ่านเกณฑ์การสอบ

เกณฑ์การผ่านเกณฑ์การสอบครูผู้ช่วย 66 ในสังกัดต่างๆ

 • สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สพฐ. กำหนดให้คะแนนรวมทุกภาคไม่น้อยกว่า 120 คะแนน จึงจะผ่านเกณฑ์การสอบ โดยผู้สมัครสอบต้องได้คะแนนรวมภาค ก ภาค ข และภาค ค ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 90 คะแนน และ 30 คะแนน ตามลำดับ

ตัวอย่างข้อสอบ

ข้อสอบครูผู้ช่วย 66

ข้อสอบครูผู้ช่วย 65

ข้อสอบครูผู้ช่วย 64

 • สังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.)

กทม. กำหนดให้คะแนนรวมทุกภาคไม่น้อยกว่า 120 คะแนน จึงจะผ่านเกณฑ์การสอบ โดยผู้สมัครสอบต้องได้คะแนนรวมภาค ก ภาค ข และภาค ค ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 90 คะแนน และ 30 คะแนน ตามลำดับ

ตัวอย่างข้อสอบ

ข้อสอบครูผู้ช่วย กทม.

 • สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)

สอศ. กำหนดให้คะแนนรวมทุกภาคไม่น้อยกว่า 120 คะแนน จึงจะผ่านเกณฑ์การสอบ โดยผู้สมัครสอบต้องได้คะแนนรวมภาค ก ภาค ข และภาค ค ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 90 คะแนน และ 30 คะแนน ตามลำดับ

เกณฑ์การผ่านเกณฑ์การสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 กำหนดให้คะแนนรวมทุกภาคไม่น้อยกว่า 120 คะแนน จึงจะผ่านเกณฑ์การสอบ โดยผู้สมัครสอบต้องได้คะแนนรวมภาค ก ภาค ข และภาค ค ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 90 คะแนน และ 30 คะแนน ตามลำดับ

รายละเอียดเกณฑ์การผ่านเกณฑ์การสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566

 • ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป
  • คะแนนเต็ม 150 คะแนน
  • คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
 • ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
  • คะแนนเต็ม 150 คะแนน
  • คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
 • ภาค ค การประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพ
  • คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  • คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 30 คะแนน

เกณฑ์การผ่านเกณฑ์การสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 ในสังกัดต่างๆ

 • สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
  • กำหนดให้คะแนนรวมทุกภาคไม่น้อยกว่า 120 คะแนน จึงจะผ่านเกณฑ์การสอบ โดยผู้สมัครสอบต้องได้คะแนนรวมภาค ก ภาค ข และภาค ค ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 90 คะแนน และ 30 คะแนน ตามลำดับ
 • สังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.)
  • กำหนดให้คะแนนรวมทุกภาคไม่น้อยกว่า 120 คะแนน จึงจะผ่านเกณฑ์การสอบ โดยผู้สมัครสอบต้องได้คะแนนรวมภาค ก ภาค ข และภาค ค ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 90 คะแนน และ 30 คะแนน ตามลำดับ
 • สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)
  • กำหนดให้คะแนนรวมทุกภาคไม่น้อยกว่า 120 คะแนน จึงจะผ่านเกณฑ์การสอบ โดยผู้สมัครสอบต้องได้คะแนนรวมภาค ก ภาค ข และภาค ค ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 90 คะแนน และ 30 คะแนน ตามลำดับ

ทั้งนี้ เกณฑ์การผ่านเกณฑ์การสอบอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม จึงแนะนำให้ผู้สมัครสอบศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากประกาศรับสมัครสอบของแต่ละสังกัด

ตัวอย่างข้อสอบ

ข้อสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 65

ข้อสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 66

สรุปเกณฑ์การผ่านเกณฑ์การสอบครูผู้ช่วย 66

ผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย 66 ต้องได้คะแนนรวมทุกภาคไม่น้อยกว่า 120 คะแนน จึงจะผ่านเกณฑ์การสอบ โดยผู้สมัครสอบต้องได้คะแนนรวมภาค ก ภาค ข และภาค ค ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 90 คะแนน และ 30 คะแนน ตามลำดับ

ทั้งนี้ เกณฑ์การผ่านเกณฑ์การสอบอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม จึงแนะนำให้ผู้สมัครสอบศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากประกาศรับสมัครสอบของแต่ละสังกัด

สรุปสั้นๆ

สอบครูผู้ช่วย 66 ต้องได้กี่คะแนน

คะแนนสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2566

คะแนนรวมทุกภาคไม่น้อยกว่า 120 คะแนน จึงจะผ่านเกณฑ์การสอบ โดยผู้สมัครสอบต้องได้คะแนนรวมภาค ก ภาค ข และภาค ค ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 90 คะแนน และ 30 คะแนน ตามลำดับ

 

คะแนนสอบครูผู้ช่วย กทม. 2566

คะแนนรวมทุกภาคไม่น้อยกว่า 120 คะแนน จึงจะผ่านเกณฑ์การสอบ โดยผู้สมัครสอบต้องได้คะแนนรวมภาค ก ภาค ข และภาค ค ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 90 คะแนน และ 30 คะแนน ตามลำดับ

 

คะแนนสอบครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา 2566

คะแนนรวมทุกภาคไม่น้อยกว่า 120 คะแนน จึงจะผ่านเกณฑ์การสอบ โดยผู้สมัครสอบต้องได้คะแนนรวมภาค ก ภาค ข และภาค ค ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 90 คะแนน และ 30 คะแนน ตามลำดับ