จะสอบบรรจุครู ต้องสอบอะไรบ้าง

banner_khosobkru

สารบัญ

การสอบบรรจุครูนั้น

ขึ้นอยู่กับประเภทของการสอบที่สมัครของแต่ละสังกัด โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ ดังนี้

 • ภาค ก สอบความรู้ทั่วไป
 • กาค ข สอบความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู
 • ภาค ค สอบสัมภาษณ์

ตัวอย่าง : เฉลยข้อสอบครูผู้ช่วย ปี 64 , ปี 65 , ปี 66 , กศน. , กรณีพิเศษ64 , กทม. , อาชีวะ 

ข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก

เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้และทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับครู เช่น ความสามารถในการวิเคราะห์ ทักษะภาษาอังกฤษ และความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี โดยแบ่งออกเป็น 3 วิชา ได้แก่

 • วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เป็นการสอบวัดความสามารถในการวิเคราะห์เชิงภาษาและเชิงนามธรรม โดยครอบคลุมเนื้อหาดังนี้

  • การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา เช่น การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การอ่านจับใจความ การตีความประโยค บทความ สถานการณ์ต่างๆ

  • การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม เช่น การเชื่อมโยงคำ ข้อความ รูปภาพ และการหาข้อสรุปที่สมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ แบบจำลอง สถานการณ์ต่างๆ

 • วิชาภาษาอังกฤษ เป็นการสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยครอบคลุมเนื้อหาดังนี้

  • ไวยากรณ์

  • คำศัพท์

  • การอ่าน

  • การเขียน

  • การฟัง

 • วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี เป็นการสอบวัดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับข้าราชการที่ดี โดยครอบคลุมเนื้อหาดังนี้

  • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการ

  • จรรยาบรรณข้าราชการ

  • ลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

รายละเอียดการสอบภาค ก

วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปครูผู้ช่วย

 • ข้อสอบ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที คะแนนเต็ม 100 คะแนน
 • เกณฑ์การสอบ คิดเป็นร้อยละ 30 ของคะแนนเต็มภาค ก

วิชาภาษาอังกฤษครูผู้ช่วย

 • ข้อสอบ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 25 ข้อ ใช้เวลาสอบ 30 นาที คะแนนเต็ม 50 คะแนน
 • เกณฑ์การสอบ คิดเป็นร้อยละ 20 ของคะแนนเต็มภาค ก

วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

 • ข้อสอบ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 25 ข้อ ใช้เวลาสอบ 30 นาที คะแนนเต็ม 50 คะแนน
 • เกณฑ์การสอบ คิดเป็นร้อยละ 50 ของคะแนนเต็มภาค ก

การเตรียมตัวสอบภาค ก

การเตรียมตัวสอบภาค ก นั้น สิ่งสำคัญคือต้องศึกษาเนื้อหาและฝึกทำข้อสอบอย่างสม่ำเสมอ โดยผู้สมัครสามารถหาข้อมูลและแนวทางการเตรียมตัวสอบได้จากแหล่งต่างๆ เช่น หนังสือเตรียมสอบ เว็บไซต์ และกลุ่มติวสอบ

นอกจากนี้ ผู้สมัครควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับข้อสอบและเกณฑ์การสอบภาค ก ให้เข้าใจ เพื่อเตรียมตัวสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคการสอบภาค ก

เทคนิคการสอบภาค ก มีดังนี้

 • ศึกษาเนื้อหาและฝึกทำข้อสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถตอบคำถามได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 • ทำความเข้าใจกับแนวข้อสอบ เพื่อให้สามารถตอบคำถามได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 • พักผ่อนให้เพียงพอก่อนสอบ เพื่อให้สมองปลอดโปร่งและพร้อมสำหรับการสอบ

ข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข

เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้และทักษะเฉพาะวิชาชีพครู โดยแบ่งออกเป็น 3 วิชา ได้แก่

 • วิชาเอก เป็นการสอบวัดความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่สอน โดยครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2560

 • มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน เป็นการสอบวัดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการเรียนการสอน โดยครอบคลุมเนื้อหาดังนี้

  • กระบวนการเรียนรู้
  • จิตวิทยาการเรียนรู้
  • เทคโนโลยีการศึกษา
  • การประเมินผลการเรียนรู้
 • ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เป็นการสอบวัดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยครอบคลุมเนื้อหาดังนี้

  • กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • กฎหมายว่าด้วยวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู

รายละเอียดการสอบภาค ข ครูผู้ช่วย

วิชาเอก

 • ข้อสอบ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที คะแนนเต็ม 100 คะแนน
 • เกณฑ์การสอบ คิดเป็นร้อยละ 50 ของคะแนนเต็มภาค ข

มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน

 • ข้อสอบ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 25 ข้อ ใช้เวลาสอบ 30 นาที คะแนนเต็ม 50 คะแนน
 • เกณฑ์การสอบ คิดเป็นร้อยละ 25 ของคะแนนเต็มภาค ข

ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

 • ข้อสอบ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 25 ข้อ ใช้เวลาสอบ 30 นาที คะแนนเต็ม 50 คะแนน
 • เกณฑ์การสอบ คิดเป็นร้อยละ 25 ของคะแนนเต็มภาค ข

ข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ค

เป็นการสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

 • คุณลักษณะส่วนบุคคล เป็นการทดสอบความสามารถของผู้สมัครในด้านต่างๆ เช่น บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ และอุดมการณ์ความเป็นครู

 • การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ เป็นการทดสอบแฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร โดยพิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆ เช่น ประสบการณ์การทำงาน ผลงานทางวิชาการ ผลงานด้านการจัดการเรียนการสอน และผลงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู

 • ความสามารถด้านการสอน เป็นการทดสอบความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยผู้สมัครจะต้องสาธิตการสอนในห้องปฏิบัติการ โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้ประเมิน

รายละเอียดการสอบภาค ค

คุณลักษณะส่วนบุคคล

 • ข้อสอบ เป็นแบบสัมภาษณ์ ใช้เวลาสอบประมาณ 20 นาที
 • เกณฑ์การสอบ คิดเป็นร้อยละ 25 ของคะแนนเต็มภาค ค

การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

 • ข้อสอบ พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร
 • เกณฑ์การสอบ คิดเป็นร้อยละ 25 ของคะแนนเต็มภาค ค

ความสามารถด้านการสอน

 • ข้อสอบ เป็นการสาธิตการสอนในห้องปฏิบัติการ โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้ประเมิน
 • เกณฑ์การสอบ คิดเป็นร้อยละ 50 ของคะแนนเต็มภาค ค

สรุปสั้นๆ

จะสอบบรรจุครู ต้องสอบอะไรบ้าง

ขึ้นอยู่กับประเภทของการสอบที่สมัครของแต่ละสังกัด โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ ดังนี้

 

 • ภาค ก สอบความรู้ทั่วไป
 • กาค ข สอบความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู
 • ภาค ค สอบสัมภาษณ์