ใครกำหนดหลักเกณฑ์สอบครูผู้ช่วย

banner_khosobkru

หลักเกณฑ์สอบครูผู้ช่วยในแต่ละสังกัด

กำหนดโดยคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ภายใต้กรอบของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย ก.ค.ศ. ได้ออกหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้เป็นแนวทางในการดำเนินการของแต่ละสังกัด

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบครูผู้ช่วยของ ก.ค.ศ.

กำหนดให้มีการสอบแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ภาค ได้แก่

 • ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป เป็นการสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และความรู้ทั่วไป
 • ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เป็นการสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับวิชาชีพครู หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการเรียนรู้และนวัตกรรม จิตวิทยาการเรียนการสอน และสหวิชาชีพ
 • ภาค ค การประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพ เป็นการสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติจริงเพื่อวัดสมรรถนะทางวิชาชีพครูในด้านต่างๆ เช่น ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และความสามารถในการพัฒนาตนเอง

นอกจากนี้ ก.ค.ศ. ยังได้กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครสอบครูผู้ช่วยไว้ดังนี้

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาครู หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนด
 • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
 • ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง
 • ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

สำหรับสังกัดต่างๆ

มีหน้าที่ในการดำเนินการสอบครูผู้ช่วยตามหลักเกณฑ์และวิธีการของ ก.ค.ศ. โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดบางประการให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสังกัด เช่น การกำหนดจำนวนอัตราที่จะเปิดสอบ การกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม เป็นต้น

ตัวอย่างหลักเกณฑ์สอบครูผู้ช่วยของแต่ละสังกัด ดังนี้

 • สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์สอบครูผู้ช่วยเพิ่มเติมโดยกำหนดให้ผู้สมัครสอบต้องผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (PAT) วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับ 3 ขึ้นไป
 • สังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์สอบครูผู้ช่วยเพิ่มเติมโดยกำหนดให้ผู้สมัครสอบต้องผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (GAT) วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับ 3 ขึ้นไป
 • สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์สอบครูผู้ช่วยเพิ่มเติมโดยกำหนดให้ผู้สมัครสอบต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ ก.ค.ศ. กำหนด และมีประสบการณ์การทำงานในสถานศึกษาอาชีวศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบครูผู้ช่วยของ ก.ค.ศ. กำหนดให้มีการสอบแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ภาค ได้แก่

ภาค ก เป็นการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของผู้สมัครสอบ

ซึ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ครู เช่น ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการแก้ปัญหา และความสามารถในการใช้ภาษา

ภาค ข เป็นการวัดความรู้และประสบการณ์ของผู้สมัครสอบเกี่ยวกับวิชาชีพครู

ซึ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติงานในสถานศึกษา เช่น ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ จิตวิทยาการเรียนการสอน และการทำงานร่วมกับผู้อื่น

ข้อสอบภาค ข ประกอบด้วย 5 วิชา ได้แก่

 • วิชาวิชาชีพครู เน้นการวัดความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู

 • วิชาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการวัดความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • วิชาการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรม เน้นการวัดความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและนวัตกรรม

 • วิชาจิตวิทยาการเรียนการสอน เน้นการวัดความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนการสอน

 • วิชาสหวิชาชีพ เน้นการวัดความรู้เกี่ยวกับวิชาที่ควรบูรณาการในการจัดการเรียนรู้

ภาค ค การประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพ

เป็นการสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติจริงเพื่อวัดสมรรถนะทางวิชาชีพครูในด้านต่างๆ เช่น ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และความสามารถในการพัฒนาตนเอง

ภาค ค เป็นการวัดสมรรถนะของผู้สมัครสอบในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ซึ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติงานในสถานศึกษา เช่น ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และความสามารถในการพัฒนาตนเอง

การสอบสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์เพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้สมัครสอบ

การสอบปฏิบัติจริง เป็นการทดสอบการปฏิบัติจริงของผู้สมัครสอบ เช่น การจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี และการทำงานร่วมกับผู้อื่น

ตัวอย่าง แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.

ตัวอย่าง แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ปี 66

ตัวอย่าง แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ปี 65

ตัวอย่าง แนวข้อสอบครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา

ตัวอย่าง แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กทม.

ตัวอย่าง แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ท้องถิ่น

ตัวอย่าง แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ที่ออกโดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

สรุปสั้นๆ

ใครกำหนดหลักเกณฑ์สอบครูผู้ช่วย

กำหนดโดยคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ภายใต้กรอบของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย ก.ค.ศ. ได้ออกหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้เป็นแนวทางในการดำเนินการของแต่ละสังกัด