อ.ก.ค.ศ. มาจากไหน

banner_khosobkru

อ.ก.ค.ศ มาจากไหน

อ.ก.ค.ศ. ย่อมาจาก อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กำกับดูแลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และดำเนินการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

อ.ก.ค.ศ. มี 2 ระดับ ได้แก่

 • อ.ก.ค.ศ. ระดับชาติ มีหน้าที่กำหนดนโยบายและมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กำกับดูแลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และดำเนินการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด
 • อ.ก.ค.ศ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พิจารณาดำเนินการตามมติของคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. มอบหมาย

องค์ประกอบของ อ.ก.ค.ศ. ประกอบด้วย

 • ประธานกรรมการ
 • รองประธานกรรมการ
 • กรรมการ
 • กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประธานกรรมการ อ.ก.ค.ศ. ระดับชาติ ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนประธานกรรมการ อ.ก.ค.ศ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กรรมการ อ.ก.ค.ศ. ระดับชาติ ประกอบด้วย

 • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล จำนวน 3 คน
 • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย จำนวน 1 คน
 • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาหรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคล จำนวน 10 คน
 • กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 12 คน ได้แก่
  • ครู จำนวน 3 คน
  • ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 3 คน
  • บุคลากรทางการศึกษาอื่น จำนวน 6 คน

กรรมการ อ.ก.ค.ศ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย

 • ประธานอนุกรรมการ
 • อนุกรรมการผู้แทน จำนวน 3 คน ได้แก่
  • ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด
  • ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  • ผู้แทน ก.ค.ศ.
 • อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน ได้แก่
  • ด้านการบริหารงานบุคคล
  • ด้านกฎหมาย
  • ด้านการศึกษาหรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคล
 • อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3 คน ได้แก่
  • ครู
  • ผู้บริหารสถานศึกษา
  • บุคลากรทางการศึกษาอื่น

อำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. ได้แก่

 • กำหนดนโยบายและมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • กำกับดูแลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • พิจารณาดำเนินการตามมติของคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. มีทั้งหมด 28 คน

ประกอบด้วย

 • ประธานกรรมการ จำนวน 1 คน ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • รองประธานกรรมการ จำนวน 2 คน ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • กรรมการ จำนวน 14 คน ได้แก่
  • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล จำนวน 3 คน
  • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย จำนวน 1 คน
  • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาหรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคล จำนวน 10 คน
  • กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 12 คน ได้แก่
   • ครู จำนวน 3 คน
   • ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 3 คน
   • บุคลากรทางการศึกษาอื่น จำนวน 6 คน

คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. มีหน้าที่กำหนดนโยบายและมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กำกับดูแลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และดำเนินการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 11 คน ประกอบด้วย

 • ประธานอนุกรรมการ จำนวน 1 คน ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • อนุกรรมการผู้แทน จำนวน 3 คน ได้แก่
  • ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด
  • ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  • ผู้แทน ก.ค.ศ.
 • อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน ได้แก่
  • ด้านการบริหารงานบุคคล
  • ด้านกฎหมาย
  • ด้านการศึกษาหรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคล
 • อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3 คน ได้แก่
  • ครู
  • ผู้บริหารสถานศึกษา
  • บุคลากรทางการศึกษาอื่น

คณะกรรมการอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. มีหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พิจารณาดำเนินการตามมติของคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. มอบหมาย

 

สรุปสั้นๆ

อกคศ มาจากไหน

อกคศ ย่อมาจาก คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) มีหน้าที่พิจารณาและวินิจฉัยเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง เลื่อนวิทยฐานะ โอนย้าย บำเหน็จบำนาญ วินัย และการดำเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานั้น ๆ

 

คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กำหนดขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 โดยกำหนดให้มีคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ. เขต) อย่างน้อยเขตละ 1 ชุด โดยอ.ก.ค.ศ. เขต จะประกอบด้วยประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการโดยตำแหน่ง และอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะมาจากสาขาวิชาการศึกษาหรือสาขาวิชาอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคล

คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ มีกี่คน

อกคศ ย่อมาจาก คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) มีหน้าที่พิจารณาและวินิจฉัยเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง เลื่อนวิทยฐานะ โอนย้าย บำเหน็จบำนาญ วินัย และการดำเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานั้น ๆ

 

คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กำหนดขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 โดยกำหนดให้มีคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ. เขต) อย่างน้อยเขตละ 1 ชุด โดยอ.ก.ค.ศ. เขต จะประกอบด้วยประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการโดยตำแหน่ง และอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะมาจากสาขาวิชาการศึกษาหรือสาขาวิชาอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคล