ครูผู้ช่วย กทม

ครูผู้ช่วย กทม

ครูผู้ช่วย กทม. คือข้าราชการส่วนท้องถิ่นสังกัดกรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้แก่นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยครู กทม. มีวิทยะฐานะและตำแหน่งเช่นเดียวกับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แตกต่างกันเพียงสังกัดเท่านั้น ครู กทม. ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) แต่จะได้รับโบนัสจากกรุงเทพมหานคร การโยกย้ายสามารถย้ายได้เฉพาะภายในกรุงเทพมหานครเท่านั้น ไม่สามารถย้ายไปสังกัด สพฐ. ได้

คุณสมบัติของ ครูผู้ช่วย กทม.

ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

 • สัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นผู้มีทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
 • ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
 • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลด หรือไล่ออกจากราชการ
 • ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลด หรือไล่ออกจากงานของเอกชน
 • ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

การสอบคัดเลือกเข้าบรรจุ ครูผู้ช่วย กทม. 2566 

บรรยากาศห้องสอบครูผู้ช่วย กทม.

แบ่งออกเป็น 3 ภาค ได้แก่

ภาค ก (ครู กทม.)

เป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประกอบด้วย 3 วิชา ได้แก่

ดูตัวอย่างข้อสอบ  >> คลิก <<

 • วิชาความรอบรู้ (คะแนนเต็ม 75 คะแนน)
 • วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 75 คะแนน)

ภาค ข (ครู กทม.)

เป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาชีพครู ประกอบด้วย 2 วิชา ได้แก่

ดูตัวอย่างข้อสอบ  >> คลิก <<

 • วิชาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
 • วิชาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ภาค ค (ครู กทม.)

เป็นการสอบสัมภาษณ์ เป็นการสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยจะทดสอบภาวะทางอารมณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

อ้างอิงตาม ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2566

เอกสารที่ต้องยื่นในวันสอบสัมภาษณ์  ครูผู้ช่วย กทม

การสมัครสอบครูผู้ช่วย กทม.

ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องยื่นเอกสารประกอบการสมัครสอบแข่งขัน ดังนี้

 • ใบคุณวุฒิการศึกษา และ ใบระเบียบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่ระบุกลุ่มวิชาเอกที่ใช้สมัครสอบฯ
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
 • ทะเบียนบ้าน
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • สด.8 สด.9 สด.43 แล้วแต่กรณี (ผู้สมัครสอบเพศชาย)
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฯ

เกณฑ์การตัดสิน ครูผู้ช่วย กทม

ผู้สอบแข่งขันได้ต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้

การบรรจุและแต่งตั้งทั่วไป ของ ครู กทม.

 

การบรรจุและแต่งตั้งทั่วไป เป็นการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยจะต้องผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

ขั้นตอนการบรรจุและแต่งตั้งทั่วไป ประกอบด้วย

 1. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน

 2. รับสมัครสอบแข่งขัน

 3. สอบแข่งขัน

 4. ประกาศผลการสอบแข่งขัน

 5. ยื่นหลักฐานประกอบการบรรจุและแต่งตั้ง

 6. แต่งตั้งเข้ารับราชการ

การบรรจุและแต่งตั้งครู กทม. กรณีพิเศษ

การบรรจุและแต่งตั้งกรณีพิเศษ เป็นการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยไม่จำเป็นต้องผ่านการสอบแข่งขัน กรณีพิเศษที่อาจได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ได้แก่

 • กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
 • กรณีที่มีตำแหน่งว่างแต่ไม่มีผู้สมัครสอบแข่งขัน
 • กรณีที่มีตำแหน่งว่างแต่มีผู้สมัครสอบแข่งขันไม่ครบตามจำนวนที่ประกาศรับสมัคร

ขั้นตอนการบรรจุและแต่งตั้งกรณีพิเศษ ประกอบด้วย

 1. พิจารณาคุณสมบัติ

 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง

 3. ยื่นหลักฐานประกอบการบรรจุและแต่งตั้ง

 4. แต่งตั้งเข้ารับราชการ

เปรียบเทียบความแตกต่างของครู กทม. และ ครู สพฐ.

ครูกทม. และครูสพฐ. มีความแตกต่างเพียงสังกัดเท่านั้น ครูกทม. สังกัดกรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย ส่วนครูสพฐ. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง ครูกทม. กับครูสพฐ.

หัวข้อ ครูกทม. ครูสพฐ.
สังกัด
กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยะฐานะและตำแหน่ง
ใช้แบบเดียวกับครูสพฐ.
ใช้แบบเดียวกับครูกทม.
สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ไม่จำเป็น
จำเป็น
โบนัส
มี
ไม่มี
การย้าย
สามารถย้ายได้เฉพาะภายในกรุงเทพมหานคร
สามารถย้ายได้ทั่วประเทศ

ภารกิจหลักของ ครู กทม. ประกอบด้วย 5 ประการ ดังนี้

 1. การจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้แก่นักเรียน

ครูกทม. มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้แก่นักเรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และพัฒนาตนเองในอนาคต

 1. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ครูกทม. มีหน้าที่จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามอัธยาศัย และกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

 1. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์

ครูกทม. มีหน้าที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

 1. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

ครูกทม. มีหน้าที่พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้และทักษะที่ทันสมัย สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

ครูกทม. มีหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร โดยการเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการศึกษา และร่วมดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา

ครู กทม. เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ครูกทม. เป็นผู้ทำหน้าที่หล่อหลอมเยาวชนของชาติให้เป็นคนดี มีทักษะความรู้ และสามารถพัฒนาตนเองและประเทศชาติต่อไป

ข้อดีเมื่อบรรจุเป็นครูกทม.

มีดังนี้

 • มีความมั่นคง ครูกทม. บรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร มีความมั่นคงในอาชีพ มีโอกาสได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามกฎหมาย
 • มีสวัสดิการที่ดี ครูกทม. จะได้รับสวัสดิการต่างๆ จากกรุงเทพมหานคร เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทน ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น
 • มีการพัฒนาตนเอง ครูกทม. มีโอกาสพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีหลักสูตรฝึกอบรมและการพัฒนาวิชาชีพต่างๆ ให้ครูได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง
 • มีเกียรติและศักดิ์ศรี ครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี ครูเป็นผู้ทำหน้าที่หล่อหลอมเยาวชนของชาติให้เป็นคนดี มีทักษะความรู้ และสามารถพัฒนาตนเองและประเทศชาติต่อไป

ข้อดีเฉพาะของครูกทม.

นอกจากข้อดีทั่วไปของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้ว ครูกทม. ยังมีข้อดีเฉพาะดังนี้

 • ไม่ต้องเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) แต่จะได้รับโบนัสจากกรุงเทพมหานคร
 • สามารถย้ายได้เฉพาะภายในกรุงเทพมหานคร

การบรรจุเป็นครูกทม. เป็นอาชีพที่มั่นคง มีสวัสดิการที่ดี มีโอกาสพัฒนาตนเอง และสามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้ ครูกทม. จึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่รักการสอนและต้องการประกอบอาชีพครู

ตัวช่วยในการเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย กทม. ต้อง ข้อสอบครู.com คลังข้อสอบครูผู้ช่วยออนไลน์ที่ดีที่สุดครอบคลุมทุกสนาม ข้อสอบถูกรวบรวมและเรียบเรียงโดยทีมงานมืออาชีพ โดยมีครูบรรจุที่อยู่ในวงการสอบมานานให้คำแนะนำ และ มีบทความเกี่ยวกับครูผู้ช่วย ดีๆที่ถูกถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรง