ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ คือ

ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ คือ

ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ คือ ครูอัตราจ้าง หรือ ลูกจ้างชั่วคราวของสถานศึกษา โดยต้องได้รับมอบหมายให้มีภาระงานการสอนโดยต้องมีตารางสอนไม่น้อยกว่า 5 คาบ หรือ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และ ต้องทำงานมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี จึงจะมีสิทธิสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ได้ ส่วนเรื่องการสอบนั้น ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษก็ต้องสอบ ภาค ก , ภาค ข และ ภาค ค โดยเปิดรับสมัครสอบแทบทุกสังกัด

ตัวอย่าง กำหนดการ ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

กำหนดการครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สอบอะไรบ้าง

การสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ แบ่งออกเป็น 3 ภาค ได้แก่

ภาค ก (ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ)

ความรอบรู้ และ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู

ดูตัวอย่างข้อสอบ  >> คลิก <<

 • ความรอบรูั (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

ภาค ข (ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ)

ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

ดูตัวอย่างข้อสอบ  >> คลิก <<

 • ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
 • ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

ภาค ค (ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ)

ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ 

 • ประวัติและผลงาน ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษา  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
 • สอบสัมภาษณ์   (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

ในการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ จะต้องสอบวิชาดังนี้

 • ภาค ก (50 + 50 = 100 คะแนน)
 • ภาค ข (50 + 50 = 100 คะแนน)
 • ภาค ค (50 + 50 = 100 คะแนน)

เกณฑ์การตัดสินครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

ผู้ที่จะสอบผ่านครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ คือ บุคคลที่สอบได้คะแนนแต่ละภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

โดย การจัดลำลับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะเรียงลำดับจากจากคะนนรวมจากมากไปน้อย

หากคะแนนเท่ากันให้พิจารณาคะนน ภาค ข หากยังเท่ากันอีกให้พิจารณาคะแนนภาค ก หากยังเท่ากันให้จับสลาก

คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

1.ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสบัติทั่วไปตาม ม.30 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูฯ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยฯ
 • ไม่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฯ
 • ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือ เป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
 • ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการฯ
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมฯ
 • ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองฯ
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกฯ
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือ ไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยฯ
 • ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการฯ

2.มีวุฒิ ป.ตรี ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ กคศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วยในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกฯ ที่กำหนดท้ายประกาศ

3.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาติปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที่ยังไม่หมดอายุ และ จะต้องได้รับอนุติจากผู้มีอำนาจไม่หลังวันปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย

4.ปัจจุบันดำรงตำแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม หรือวิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย (การนับระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่สอนให้นับระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติหน้ที่สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่านั้น)

* เงินรายได้ของสถานศึกษา หมายความว่า เงินบริจาค ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าตอบแทนจากการให้บริการ การลงทุน การใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยมีการนำเข้าระบบบัญชีของสถานศึกษาและนำไปใช้จ่ายตามกฎหมายหรือระเบียบที่ทางราชการกำหนด หรือเงินรายได้อื่นตามกฎหมาย หรือระเบียบว่าด้วยการนั้น

5.มีภาระงานการสอนตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดต้องมีตารางสอนไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง หรือ 5 คาบต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ การนับระยะเวลาปฏิบัติการสอน ให้นับตั้งแต่วันที่ได้รับวุฒิปริญญาตรี โดยผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาแล้วกรณีคุณวุฒิที่ผู้สมัครนำมาใช้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคุณวุฒิซึ่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือกรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัคร ให้พิจารณานับหน่วยกิตใน Transcript ของผู้สมัคร ตามแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุดที่ ศธ 0206.6/ว 9 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ กศจ.พิษณุโลก เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาวินิจฉัยคุณวุฒิของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ถูกต้องตรงตามประกาศรับสมัคร ตามหนังสือสำนักงานก.ค.ศ. ที่ศธ 0206.6/ว 4 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

อนึ่ง เพื่อประโชน์และสิทธิ์ของผู้สมัครในการพิจารณานับหน่วยกิต ให้ผู้สมัครดำเนินการประสานกับสถาบันการศึกษาที่ตนสำเร็จการศึกษา เพื่อขอให้สถาบันการศึกษาออกเอกสารหลักฐานที่ใช้แสดงหรือให้การรับรองว่าคุณวุฒิของผู้สมัครสอดคล้องกับคุณวุฒิ/และกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร นอกจากนี้ อาจให้สถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาชี้แจงรายละเอียดใน Transcript เป็นรายวิชาว่า รายวิชาที่ผู้สมัครได้ศึกษามีรายวิชาใดบ้างที่สามารถนำมาประกอบการพิจารณานับหน่วยกิตได้ ทั้งนี้รายวิชาที่นำมานับหน่วยกิต ต้องสอดคล้องกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ประกาศรับสมัคร

6.ไม่เป็นพระภิกษุสามเณร

ข้อควรระวังในการสอบ

ผู้สมัครสอบควรตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครให้ถูกต้อง ก่อนสมัครสอบ หากผู้สมัครสอบมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ประกาศรับสมัครกำหนด ผู้สมัครสอบจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครสอบ

การเตรียมตัวสอบ ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

การเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ

 • การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ

ผู้สมัครสอบจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่สอบ โดยสามารถศึกษาเนื้อหาวิชาได้จากหนังสือเรียน ตำรา เอกสารประกอบการสอน สื่อออนไลน์ต่างๆ หรือเข้ารับการอบรมเตรียมสอบ

 • การเตรียมความพร้อมด้านทักษะและเทคนิคการสอบ

ผู้สมัครสอบจะต้องฝึกฝนทักษะและเทคนิคการสอบ เช่น การทำข้อสอบแบบปรนัยและแบบอัตนัย การบริหารเวลาในการสอบ การทำข้อสอบให้ถูกต้องและรวดเร็ว

การเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการสอบ ผู้สมัครสอบควรวางแผนและเตรียมตัวสอบอย่างรอบคอบ เพื่อให้สามารถสอบผ่านและมีโอกาสบรรจุเป็นครูผู้ช่วยได้

 

ตัวช่วยในการเตรียมสอบครูผู้ช่วยต้อง ข้อสอบครู.com คลังข้อสอบครูผู้ช่วยออนไลน์ที่ดีที่สุดครอบคลุมทุกสนาม ข้อสอบถูกรวบรวมและเรียบเรียงโดยทีมงานมืออาชีพ โดยมีครูบรรจุที่อยู่ในวงการสอบมานานให้คำแนะนำ และ มีบทความเกี่ยวกับครูผู้ช่วย ดีๆที่ถูกถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรง