ครูผู้ช่วยท้องถิ่น คือ

ครูผู้ช่วยท้องถิ่น คือ

ครูผู้ช่วยท้องถิ่น คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภทพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งบรรจุและแต่งตั้งโดย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.), เทศบาล, และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 

ครูผู้ช่วยท้องถิ่น คือ ข้าราชการครูที่ได้รับเงินเดือนและสวัสดิการตามระเบียบของ อปท. สังกัด โดยเงินเดือนของครูผู้ช่วยท้องถิ่นจะเป็นไปตามโครงสร้างเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภทพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย เช่นเดียวกันกับครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ครูผู้ช่วยท้องถิ่น 66 ต้องสอบอะไรบ้าง

อ้างอิงตาม ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2566

การสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 3 ภาค ได้แก่

ภาค ก (ครูผู้ช่วยท้องถิ่น)

ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ดูตัวอย่างข้อสอบ  >> คลิก <<

 • ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)

            – สรุปความ สรุปเหตุผล หรือ ให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว

            – วิเคราะห์เหตุการณ์ หรือ สรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือ สังคม 

            – ให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน

 • ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)

           – ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

           – กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง และ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วยจังหวัด , เทศบาล , องค์การบริหารส่วนตำบล และ เมืองพัทยา

           – กฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

           – กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

           – ระเบียบงานสารบรรณ

           – การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

           – วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

           – จริยธรรมสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

 • ภาษาไทย (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)

           – ความสามารถในการใช้ภาษาโดยการสรุปความ หรือ ตีความจากข้อความ หรือ บทความสั้นๆ

           – การใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำ หรือ กลุ่มคำ ประโยค หรือ ข้อความสั้นๆ

 • ภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)

           – การอ่าน การสรุปความ การตีความ

ภาค ข (ครูผู้ช่วยท้องถิ่น)

ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ดูตัวอย่างข้อสอบ  >> คลิก <<

 • ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

          – หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

          – หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

          – จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

          – การพัฒนาผู้เรียน

          – การบริหารจัดการชั้นเรียน

          – การวิจัยทางการศึกษา

         – สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

         – การวัดและประเมินผลการศึกษา

 • ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

ภาค ค (ครูผู้ช่วยท้องถิ่น)

ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

 • สอบสัมภาษณ์ เช่น พิจารณาประวัติส่วนตัว , ประวัติการศึกษา , ประวัติผลงาน  , ประวัติการทำงาน  , ทัศนคติ , ปฎิภาณไหวพริบ เป็นต้น

เกณฑ์การตัดสิน ครูผู้ช่วยท้องถิ่น คือ

ผู้ที่จะสอบผ่านครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ คือ บุคคลที่สอบได้คะแนนแต่ละภาค ก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยมีเงื่อนไขว่าวิชาภาษาอังกฤษ ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ด้วย และ ต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และ ภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

หากคะแนนเท่ากันให้พิจารณาคะแนน ภาค ค หากยังเท่ากันอีกให้พิจารณาจากเอกสารและหลักฐานในการชำระเงินตามระบบ

ความแตกต่างระหว่างครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ.  และ ครูผู้ช่วยท้องถิ่น คือ

การบรรจุและแต่งตั้ง:

 • ครูผู้ช่วยท้องถิ่นจะบรรจุและแต่งตั้งโดย อปท. โดยตรง
 • ครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. จะบรรจุและแต่งตั้งโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ผู้บริหาร

 • ครูผู้ช่วยท้องถิ่นมีผู้บริหารเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด อปท. 
 • ครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. มีผู้บริหารเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพฐ.

เงินเดือน

 • เงินเดือนของครูผู้ช่วยท้องถิ่นจะได้รับเงินเดือนและสวัสดิการตามระเบียบของ อปท. สังกัด โดยเงินเดือนของครูผู้ช่วยท้องถิ่นจะเป็นไปตามโครงสร้างเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภทพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย เช่นเดียวกันกับครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สวัสดิการ

           สวัสดิการของครูผู้ช่วยท้องถิ่นจะเป็นไปตามระเบียบของ อปท. สังกัด เช่นเดียวกับครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ.

 • สิทธิในการได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการ 
 • สิทธิในการเลื่อนวิทยฐานะ
 • สิทธิในการได้รับการฝึกอบรม
 • สิทธิในการได้รับพัฒนาตนเอง
 • สิทธิในการได้รับตำแหน่งและหน้าที่
 • สิทธิในการได้รับบำเหน็จบำนาญ

การเลื่อนวิทยฐานะ

 • ครูผู้ช่วยท้องถิ่นสามารถขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูตรี ครูโท และครูเอกได้เช่นเดียวกับครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. แต่ครูผู้ช่วยท้องถิ่นจะต้องผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินของ อปท. สังกัด
 • ครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. จะต้องผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินของ สพฐ.

สอบครูผู้ช่วยท้องถิ่นให้ติดต้องทำการฝึกทำข้อสอบเยอะๆ เว็บไซต์ ข้อสอบครู.com มีข้อสอบครูผู้ช่วยให้ฝึกทำออนไลน์มากมาย และทำข้อสอบได้ทุกที่ทุกเวลา และ มี บทความเกี่ยวกับครูผู้ช่วย ดีๆที่ถูกถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรง

สู้ๆเพื่อและทำตามฝัน เป็น “ครูผู้ช่วย” ให้ได้