ครูผู้ช่วยสอบอะไรบ้าง

 

ครูผู้ช่วย สพฐ. สอบอะไรบ้าง

ครูผู้ช่วยสอบอะไรบ้าง การสอบครูผู้ช่วย สพฐ. นั้นตั้องสอบวัดความรู้และความสามารถทั่วไป , มาตรฐานความรู้ทางด้านวิชาชีพ , ความเหมาะสมกับตำแหน่ง รวมถึง ครูผู้ช่วยต้องสอบสอนด้วย

รายละเอียดมีตามบทความ  “ครูผู้ช่วยสอบอะไรบ้าง มีเนื้อหาอะไรบ้างที่ต้องเตรียมอ่านสอบ”  ซึ่งรวบรวมโดยทีมงานครูผู้ช่วย เชิญรับชมเนื้อหาได้เลยค่ะ


การสอบแข่งขันเข้ารับราชการครู “ครูผู้ช่วยสอบอะไรบ้าง”

น้องๆคนไหนที่แพลน สอบครูผู้ช่วย สพฐ. แต่ยังจับประเด็นไม่ได้ยังไม่เข้าใจว่าครูผู้ช่วย สพฐ. สอบอะไรบ้าง

วันนี้พี่ได้รวบรวมเนื้อหาสำหรับการอ่านหนังสือเพื่อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ว่ามีเนื้อหาที่ต้องอ่านสอบอะไรบ้าง เพื่อให้น้องๆได้เตรียมตัวสอบแข่งขันเข้าบรรจุเป็นครูผู้ช่วยกันนะค่ะ

หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย แนบท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ประจำปีการศึกษา 2566  จะบอกเนื้อหาที่ใช้ในการสอบครูผู้ช่วยไว้ค่อนข้างชัดเจน ว่าครูผู้ช่วยต้องสอบอะไรบ้าง สำหรับน้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวในการสอบครูผู้ช่วยควรศึกษาประเด็นเนื้อหาในการออกข้อสอบเพื่อที่จะได้สอบติดครูผู้ช่วยกันค่ะ


เนื้อหาที่ใช้ในการสอบครูผู้ช่วย สพฐ. มีอะไรบ้าง

สำหรับเนื้อหาหลักสูตรที่ใช้ในการออกข้อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ. 

อ้างอิงตาม ประกาศคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.ฯ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566

แบ่งออกดังนี้

ครูผู้ช่วยต้องสอบดังนี้

ครูผู้ช่วยต้องสอบ : ภาค ก ความรู้และความสามารถทั่วไป สำหรับสอบครูผู้ช่วย สพฐ. สอบแบบปรนัย (200 คะแนน) แบ่งออกเป็น

1.ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (100 คะแนน) 

1.1 การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความหมาย ข้อความ หรือสถานการณ์ต่างๆ

1.2 การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความ หรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ

1.3 การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความเพียงพอของข้อมูล

2.ทักษะภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)

วัดความเข้าใจในหลักการสื่อสาร โดยใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสม ทั้งในเชิงความหมาย และบริบท แสดงถึงความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน ดยทดสอบการทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ และการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ในระดับเบื้องต้น

3.ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (50 คะแนน)

วัดความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หน้าและความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนเจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

ครูผู้ช่วยต้องสอบ : ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ สอบแบบปรนัย (200 คะแนน) แบ่งออกเป็น

1.มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน (75 คะแนน)

1.1 การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.2 จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

1.3 หลักสูตร ศาสตร์การสอน และการใ้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้

1.4 การวัดประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน

1.5 การออกแบบและการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

2.มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน (วิชาเอก) (100 คะแนน) 

 

3.ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา (25 คะแนน) 

3.1 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน

1) รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

2) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ

3) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

4) กฎหมายว่าด้วยระเบียข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5) กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

6) กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

7) กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก

8) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาปฐมวัย

3.2 แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน

1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

2) แผนการศึกษาแห่งชาติ

3) นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

ครูผู้ช่วยต้องสอบ : ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (100 คะแนน) โดยมีองค์ประกอบการประเมิน ดังนี้

1.คุณลักษณะส่วนบุคคล (25 คะแนน)

  ให้ประเมินจากการสัมภาษณ์ ดังนี้

1.1 บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา

1.2 วุฒิภาวะทางอารมณ์และการมีปฏิภาณการแก้ปัญหา

1.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ และอุดมการณ์ความเป็นครู

2.การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (25 คะแนน)

ให้ประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน ดังนี้

2.1 ประวัติการศึกษา

2.2 ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษา

2.3 การเข้าถึงชุมชน และการมีจิตสาธารณะ

3.ความสามารถด้านการสอน (50 คะแนน)

ให้ประเมินจากการนำเสนอที่แสดงถึงทักษะและศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนของตนเองในสาขาวิชาที่สมัคร ในรูปแบบและวิธีการต่างๆตามที่ผู้ดำเนินการสอบแข่งขันกำหนด ซึ่งในแต่ละปีรับสมัคร  จะไม่เหมือนกัน บางปีมีการสอบสาธิตการสอน และบางปีอาจไม่มีก็ได้ ให้น้องๆติดตามในประกาศรับสมัครในปีนั้นๆค่ะ


เทคนิค “สอบครูผู้ช่วย ให้ได้คะแนนเต็ม”

น้องๆ ที่จะสอบครูผู้ช่วยก็ได้รู้แล้วว่าครูผู้ช่วยสอบอะไรบ้าง การสอบครูผู้ช่วยให้ได้คะแนนเต็มนั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้วิธีการและความพยายามเป็นอย่างมาก 

ดังนั้นน้องๆต้องเตรียมตัววางแผนการสอบครูผู้ช่วย โดยสามารถนำเทคนิคของพี่เข้ามาช่วยได้ ดังนี้

สอบครูผู้ช่วย ให้ได้คะแนนเต็มด้วย 15 เทคนิค

1.กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเหมาะสมในการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบครูผู้ช่วย

เมื่อรู้แล้วว่าครูผู้ช่วยสอบอะไรบ้าง ให้ทำการกำหนดเป้าหมายที่เป็นไปได้ และ ตรวจสอบความเหมาะสมของเวลาในการอ่านหนังสือ ควรตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้ที่สุดในการวางแผนการสอบ แต่ต้องคำนึงถึงความสามารถและความเหมาะสมของตัวเองด้วย เพื่อให้ความเสี่ยงในการไม่ทำตามเป้าหมายน้อยลง เช่น อ่านหนังสือทุกวัน วันละ 5 ชั่วโมงเป็นเวลา 1 ปี ก่อนสอบ ในขณะที่เรายังเรียนอยู่นั้นการตั้งเป้าหมายในการอ่านหนังสือให้ได้วันละ 5 ชั่วโมง เป็นไปได้ค่อนข้างยาก ฉะนั้นควรตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและเหมาะสมค่ะ


2.ศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการสอบครูผู้ช่วย

ศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่ต้องสอบ ดูประกาศสอบครูผู้ช่วยย้อนหลังเพื่อศึกษารายละเอียดหัวข้อในการออกข้อสอบ เพราะเนื้อหาที่ครูผู้ช่วยต้องสอบอาจมีการปรับเปลี่ยนหัวข้อในการสอบได้ และจะช่วยในการวางแผนการอ่านหนังสือให้ได้ตรงประเด็น ควรที่จะดูรายละเอียดการสอบย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี เพื่อที่จะได้เห็นความแตกต่างของข้อสอบในแต่ละปีนั้นๆ 


3.จัดตารางอ่านหนังสือ

แบ่งเวลาให้เหมาะสม กำหนดตารางเวลาที่ใช้ในการอ่านหนังสือให้เหมาะสมกับตนเอง เช่น ถ้าเป็นคนตื่นสายการอ่านหนังสือในตอนเช้าตรู่อาจเป็นเรื่องที่ยาก จะทำให้เราไม่มีสมาธิในการอ่านเพราะจิตใจจดจ่ออยู่กับการนอน ก็ควรจัดตารางการอ่านหนังสือเป็นช่วงกลางวัน หลังเลิกงาน หรือช่วงดึกๆแทนค่ะ เพราะการอ่านหนังสือให้ได้ผลดีที่สุดนั้นต้องอ่านด้วยความเข้าใจและมีความพร้อมในการอ่านหนังสือในช่วงเวลานั้นๆ


4.เลือกอ่านหนังสือ และเนื้อหาในการสอบจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ

หนึ่งสิ่งที่สำคัญในการสอบครูผู้ช่วยนั้นคือการอ่านหนังสือเองอาจไม่ตอบโจทย์สำหรับบางเนื้อหาที่ยากเกินไปหรือไม่ถนัด เราควรหาติวเตอร์หรือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆได้ช่วยอธิบาย และที่สำคัญเนื้อในการอ่าน หรือ ข้อสอบที่นำมาฝึกทำควรมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้อาจสอบถามจากรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ในการสอบครูผู้ช่วยมาก่อนค่ะ


5.ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาอยู่เป็นประจำ

นอกเหนือจากการทำข้อสอบแล้ว การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะจะทำให้เราทราบข่าว ความเคลื่อนไหวของการสอบครูผู้ช่วย อาจติดตามทางเว็บไซต์หรือตามเพจติวเตอร์เกี่ยวกับการศึกษา การสอบครูผู้ช่วย โดยเว็บไซต์หรือเพจต่างๆจะช่วยอัพเดทข่าวสารการสอบเพื่อให้รู้ว่าครูผู้ช่วยสอบอะไรบ้างในแต่ปี ในแต่ละสนาม และน้องๆต้องติดตามนโยบายการศึกษาอยู่เป็นประจำ


6.ฝึกฝนทำข้อสอบครูผู้ช่วย

นอกจากการอ่านเนื้อหาที่ออกสอบแล้ว น้องๆควรฝึกทำข้อสอบควบคู่กันไปด้วย โดยอาจจะทำข้อสอบหลังอ่านเนื้อหาเสร็จ หรือทำข้อสอบอาทิตย์ละวัน หรือทำข้อสอบทุกวัน แล้วแต่สะดวกของแต่ละคนเลย แต่ขอให้ฝึกฝนทำข้อสอบเรื่อยๆ เพื่อที่จะได้ชินกับข้อสอบครูผู้ช่วยและเป็นการทดสอบความเข้าใจของเรา


7.ฝึกฝนทักษะในการสอน

การฝึกฝนทักษะในการสอน สำหรับน้องๆที่กำลังเรียนอยู่อาจยังไม่คุ้นชินกับการสอนนักเรียน ในการสอบครูผู้ช่วย ถ้าเราสอบผ่านข้อเขียน อีกด่านสำหรับการสอบครูผู้ช่วยนั้นจะต้องเข้ารับการประเมิน ภาค ค. ซึ่งเป็นการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ซึ่งเคยมีการสาธิตการสอนให้คณะกรรมการดูด้วยนั้นการเตรียมตัวสอน ฝึกฝนทักษะในการสอน จะทำให้ช่วยลดความกดดันและชินกับสถานการณ์สอบมากขึ้นค่ะ


8.สรุปเนื้อหาในการอ่านหนังสือ

การสรุปเนื้อหาที่ครูผู้ช่วยต้องสอบในฉบับที่น้องๆเข้าใจ จะช่วยให้เราสามารถเข้าใจและย่อยเนื้อหาที่ซับซ้อนลง เพื่อที่จะได้จดจำเนื้อหาที่สำคัญได้เป็นอย่างดี และใช้ในการทบทวนในครั้งต่อๆไปได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องกลับไปอ่านเนื้อหาทั้งหมดใหม่ ทำให้ประหยัดเวลาในการอ่านหัวข้ออื่นๆรวมไปถึงการฝึกฝนทำข้อสอบ การสรุปเนื้อหาควรแยกสรุปเป็นเล่มๆ เพื่อที่จะได้สะดวกในการอ่านครั้งต่อไป และง่ายต่อการพกพา เช่น วันนั้นน้องๆอาจมีธุระในการเดินทางไปยังสถานที่อื่นๆ เราก็พกพาแค่สมุดสรุปวิชาที่มีในตารางการอ่านหนังสือของเราได้ค่ะ


9.ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ

ถึงจะรู้แล้วว่าครูผู้ช่วยสอบอะไรบ้าง อีกเรื่องที่สำคัญคือการติดตามข้อมูลข่าวสารจะช่วยให้เราอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์และเหตุการณ์ใหม่ๆ เกี่ยวกับการสอบครูผู้ช่วยที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และยังช่วยให้มีข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจเกี่ยวกับสนามสอบ ช่วงเวลาในการสอบ และระเบียบการต่างๆเกี่ยวกับการสอบ แต่อย่าลืมตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อป้องกันการกระจายข่าวปลอมค่ะ


10.ออกกำลังกายเป็นประจำ

การออกกำลังกายก่อนสอบมีประโยชน์ในหลายด้านค่ะ ช่วยลดความเครียด ซึมเศร้า ทำให้มีสภาพร่างกายและจิตใจที่ดีขึ้น เพิ่มพลังงานและความกระปรี้กระเปร่าให้กับร่างกาย ทำให้รู้สึกสดชื่นและไม่เหนื่อยในระหว่างการอ่านหนังสือสอบ นอกจากนี้การออกกำลังกายยังช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและสุขภาพร่างกายที่ดี


11.ทำสมาธิทุกวัน

นอกจากสุขภาพทางกายนั้น การรักษาสุขภาพทางจิตใจก็สำคัญ การมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงจะช่วยให้สามารถต่อสู้กับอุปสรรคในการเตรียมสอบได้ดีมากขึ้น ดังนั้นน้องๆควรฝึกทำสมาธิทุกวัน อย่างน้อยวันละ 5-10 นาที ก่อนนอนค่ะ


12.ทานอาหารที่มีประโยชน์

การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกาย ทำให้เราไม่เจ็บป่วยและมีแรงในการอ่านหนังสือเพื่อสอบครูผู้ช่วย ใครที่กำลังลดน้ำหนักด้วยการไม่ทานข้าวเย็นพี่แนะนำให้งดวิธีนี้ก่อน เพราะจะทำให้เสียสุขภาพค่ะ ช่วงเวลาในการอ่านหนังสือควรทานอาหารให้ครบทั้ง 3 มื้อเพื่อเพิ่มพลังงานให้ร่างกายของเรา


13.การพบปะสังสรรค์ และปาร์ตี้ให้พอเหมาะ

การพบปะสังสรรค์กับเพื่อนในช่วงเวลาก่อนสอบอาจช่วยให้ขจัดความเครียดของแต่ละคนได้ ขึ้นอยู่กับสไตล์และวิธีขจัดความเครียดของแต่ละบุคคล ควรทำตามความเหมาะสมและความสบายใจของตนเองในเวลานี้ ไม่ควรที่จะสังสรรค์ทุกวันเพราะทำให้เสียเวลาการอ่านหนังสือและการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ส่งผลให้ทำลายสุขภาพของเรานั่นเอง ควรกำหนดเวลาออกไปพบปะเพื่อนๆ ให้ดี เช่น เดือนละครั้ง หรืออาทิตย์ละวัน เป็นต้น


14.การมีช่วงเวลาของการพักผ่อน

การมีช่วงเวลาของการพักนั้น จะช่วยให้เราสามารถรับมือกับความกดดันได้ดี ซึ่งพี่ขอแนะนำว่าในการเตรียมสอบครูผู้ช่วยนั้น 2 วันก่อนสอบ ไม่ควรอ่านหนังสือ เพราะจะทำให้เกิดอาการเครียด น้องๆควรพักผ่อนให้เต็มที่ ควรใช้เวลานี้วางแผนการเดินทางในการไปสนามสอบ เตรียมชุดเข้าห้องสอบรวมไปถึงอุปกรณ์ในการสอบ และทำจิตใจให้สบาย อาจหากิจกรรมที่ตนเองชอบทำ เช่น ดูหนัง ฟังเพลง ช้อปปิ้ง หรือไปกินอาหารโปรด เป็นต้น


15.การทำข้อสอบควรตรวจสอบคำตอบให้ได้อย่างน้อย 1 รอบ

บางครั้งในห้องสอบเราอาจจะเบลอ ตาลาย หรือเกิดจากความผิดพลาดอื่นๆ ในการทำข้อสอบ ฉะนั้น ถ้าในห้องสอบยังพอมีเวลาเหลือในการทำข้อสอบควรตรวจสอบคำตอบให้ได้อย่างน้อย 1 รอบเพื่อความแม่นยำและลดความผิดพลาดในการตอบ 

จากบทความนี้ทำให้น้องๆ ได้รู้แล้วว่าครูผู้ช่วยสอบอะไรบ้าง การเตรียมความพร้อมในการสอบครูผู้ช่วยต้องทำอะไรบ้าง พร้อมได้เรียนรู้เทคนิคดีๆ สุดท้ายนี้ขอให้น้องๆ ศึกษาทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบครูผู้ช่วยจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ เพราะเนื้อหาที่ครูผู้ช่วยต้องสอบอาจมีการปรับเปลี่ยนหัวข้อได้ และ ฝึกฝนทำข้อสอบบ่อยๆ มีวินัยในการอ่านหนังสือ เพื่อที่จะได้สอบติดครูผู้ช่วย และได้ขึ้นบัญชีกันทุกคน พี่ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนที่มีความมุ่งมั่นในการสอบครั้งนี้ เพื่อในอนาคตจะได้รับราชการครูดังที่ปรารถนากันทุกคนค่ะ

 

ยืนหนึ่งเรื่อง “ข้อสอบครูผู้ช่วย” ต้องเว็บไซต์ ข้อสอบครู.com แหล่งรวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วยออนไลน์ที่ดีที่สุด

นอกจากบทความนี้ ยังมีบทความให้ความรู้ดีๆ เกี่ยวกับครูผู้ช่วย ที่ต้องรู้ยังมีอีกมากมายๆ ไปอ่านได้เลยย

แบนเนอร์-ข้อสอบครู.com