ครูผู้ช่วย เงินเดือน

ครูผู้ช่วย เงินเดือน

           ครูผู้ช่วย คือ ข้าราชการครูในตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังนั้นเงินเดือนจะยึดตาม พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558  โดยเงินเดือนของครูผู้ช่วยในเริ่มแรกจะดูจากวุฒิปริญญาที่จบว่าเรียนมาจำนวนกี่ปี นอกจากเงินเดือนของครูผู้ช่วยแล้ว สิ่งที่ต้องรู้อีกคือฐานเงินเดือนของครูบรรจุในตำแหน่งต่างๆ ซึ่งนอกจากเงินเดือนแล้วยังมีค่าวิทยฐานะ และ ค่าตอบแทนพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาและทำความเข้าใจ

จากข้อมูลดังกล่าวทางทีมงาน ข้อสอบครู.com ได้ทำการสรุปเนื้อหาดังข้อมูลด้านล่างนี้

ครูผู้ช่วยเงินเดือนในปี 2566

 • วุฒิปริญญาตรี(หลักสูตร 4 ปี)  จะได้รับเงินเดือน 15,050 บาท
 • วุฒิปริญญาตรี(หลักสูตร 4 ปี) และ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี  จะได้รับเงินเดือน 15,800 บาท
 • วุฒิปริญญาตรี(หลักสูตร 5 ปี)  จะได้รับเงินเดือน 15,800 บาท
 • วุฒิปริญญาตรี(หลักสูตร 6 ปี)  จะได้รับเงินเดือน 17,690 บาท

ตำแหน่งของครูบรรจุ และ ฐานเงินเดือนในปี 2566

 • ครูผู้ช่วย  ฐานเงินเดือนต่ำสุด 15,050 บาท  ฐานเงินเดือนสูงสุด 24,750 บาท
 • ครู คศ.1  ฐานเงินเดือนต่ำสุด 15,440 บาท  ฐานเงินเดือนสูงสุด 34,310 บาท
 • ครู คศ.2  ฐานเงินเดือนต่ำสุด 16,190 บาท  ฐานเงินเดือนสูงสุด 41,620 บาท
 • ครู คศ.3  ฐานเงินเดือนต่ำสุด 18,860 บาท  ฐานเงินเดือนสูงสุด 58,390 บาท
 • ครู คศ.4  ฐานเงินเดือนต่ำสุด 24,400 บาท  ฐานเงินเดือนสูงสุด 69,040 บาท
 • ครู คศ.5  ฐานเงินเดือนต่ำสุด 29,980 บาท  ฐานเงินเดือนสูงสุด 76,800 บาท

ค่าวิทยฐานะ และ ค่าตอบแทนพิเศษ ของครูบรรจุในปี 2566

 • ครู คศ.2  จะได้ค่าวิทยฐานะ ครูชำนาญการ 3,500 บาท
 • ครู คศ.3  จะได้ค่าวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 5,600 บาท และ ได้ค่าตอบแทนพิเศษในตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ 5,600 บาท
 • ครู คศ.4  จะได้ค่าวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ 9,900 บาท และ ได้ค่าตอบแทนพิเศษในตำแหน่งครูเชี่ยวชาญ 9,900 บาท
 • ครู คศ.5  จะได้ค่าวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 13,000 ถึง 15,600 บาท และ ได้ค่าตอบแทนพิเศษในตำแหน่งครูเชี่ยวชาญพิเศษ 13,000 ถึง 15,600 บาท

           จากบทความจะเห็นว่า ครูผู้ช่วย เงินเดือน เท่าไหร่ และยังได้ว่าครูบรรจุนั้นนอกจากเงินเดือนที่ได้รับแล้ว ยังมีค่าวิทยฐานะ แล ค่าตอบแทนพิเศษอีก แถมยังได้รับสวัสดิการของช้าราชการ ดูแล้วคุ้มค่ากับการสอบแข่งขัน ทำข้อสอบที่มากมายหลายวิชาเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังนั้นอยากให้น้องๆที่อยากเป็นครูผู้ช่วย อดทน อ่านหนังสือ เตรียมพร้อมสำหรับสอบ ที่สำคัญกว่าอ่านหนังสือคือการทำข้อสอบ ตัวช่วยที่ดีอยู่ในเว็บนี้แล้ว ข้อสอบครู.com คลังข้อสอบคนอยากเป็นครู น้องๆสามารถเข้าไปฝึกทำข้อสอบออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ได้เลย

ยืนหนึ่งเรื่อง “ข้อสอบครูผู้ช่วย” ต้องเว็บไซต์ ข้อสอบครู.com แหล่งรวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วยออนไลน์ที่ดีที่สุด

นอกจากบทความนี้ ยังมีบทความให้ความรู้ดีๆ เกี่ยวกับครูผู้ช่วย ที่ต้องรู้ยังมีอีกมากมายๆ ไปอ่านได้เลยย

สรุปสั้นๆ

ข้าราชการครูมีกี่ระดับ

ข้าราชการครูมี 3 ระดับ ดังนี้

 1. ระดับต้น ประกอบด้วย

  • ครูผู้ช่วย
  • ครู
 2. ระดับกลาง ประกอบด้วย

  • ครูชำนาญการ
  • ครูชำนาญการพิเศษ
 3. ระดับสูง ประกอบด้วย

  • ครูเชี่ยวชาญ
  • ครูเชี่ยวชาญพิเศษ

การเลื่อนระดับของข้าราชการครูนั้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนด โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงานของข้าราชการครู

ข้าราชการครูระดับต้น มีหน้าที่หลักในการสอนและจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ข้าราชการครูระดับกลาง มีหน้าที่หลักในการสอน พัฒนาผู้เรียน และบริหารงานวิชาการ ข้าราชการครูระดับสูง มีหน้าที่หลักในการวิจัยและพัฒนาการศึกษา บริหารงานการศึกษา และเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ

นอกจากนี้ ข้าราชการครูยังมีตำแหน่งอื่น ๆ นอกเหนือจากตำแหน่งที่กล่าวมาแล้ว เช่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ ซึ่งตำแหน่งเหล่านี้ก็มีระดับเช่นเดียวกันกับข้าราชการครูทั่วไป

ครูผู้ช่วย เทียบเท่าซีอะไร

ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ที่ นร 1002/ว 152 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565 เรื่องการเทียบตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากับข้าราชการพลเรือนสามัญ ระบุว่า

 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย เทียบเท่าข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (ซี 3)

ใครเป็นผู้จัดทำมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย

มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย จัดทำโดยคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) โดยพิจารณาจากความจำเป็นและความต้องการของสถานศึกษา คุณภาพของครู และมาตรฐานวิชาชีพครู

มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย กำหนดไว้ดังนี้

 • หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
  • การจัดการเรียนรู้
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
  • เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
  • พัฒนาตนเองและวิชาชีพ
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  • มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
  • ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  • มีจิตวิญญาณความเป็นครู
  • มีจิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู
  • มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง
  • มีหลักฐานการอนุญาตประกอบวิชาชีพที่คุรุสภารับรอง อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
   • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
   • ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
   • หนังสือรับรองสิทธิ

มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย ใช้เป็นกรอบในการกำหนดคุณสมบัติ ภาระงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีศักยภาพและมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น สามารถนำความรู้และความสามารถไปพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนจากไหน

ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนจากงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งก็คือภาษีของประชาชน ดังนั้น ครูจึงมีหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมาย เพื่อสร้างความรู้และทักษะให้แก่เยาวชนของชาติ

เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 

 • เงินเดือนประจำ เป็นเงินเดือนที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้รับเป็นประจำทุกเดือน โดยคำนวณจากฐานเงินเดือนประจำตำแหน่ง อัตราเงินเดือนประจำขั้น และอัตราเงินเดือนประจำขั้นสูง
 • เงินประจำตำแหน่ง เป็นเงินเดือนที่ได้รับเพิ่มเติมจากเงินเดือนประจำ โดยพิจารณาจากตำแหน่งและระดับความรับผิดชอบของงาน

นอกจากนี้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาจได้รับเงินพิเศษอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น เงินค่าตอบแทนพิเศษ เงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ เงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบสูง เงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีภาระงานมาก เงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีภาระงานพิเศษ และเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีความเสี่ยง

 

เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คำนวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

 
 
ครูชำนาญการพิเศษเงินเดือนเท่าไร

เงินเดือนครูชำนาญการพิเศษ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ

 • ครูชำนาญการพิเศษที่บรรจุเข้ารับราชการก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จะได้รับเงินเดือนขั้นต่ำ 18,860 บาท และขั้นสูง 58,390 บาท
 • ครูชำนาญการพิเศษที่บรรจุเข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป จะได้รับเงินเดือนขั้นต่ำ 19,860 บาท และขั้นสูง 58,390 บาท

นอกจากนี้ ครูชำนาญการพิเศษยังจะได้รับเงินวิทยฐานะเพิ่มอีกเดือนละ 5,600 บาท

ดังนั้น เงินเดือนครูชำนาญการพิเศษโดยรวมจะอยู่ที่ประมาณ 25,460 – 63,990 บาทต่อเดือน

ตัวอย่างการคำนวณเงินเดือนครูชำนาญการพิเศษ

 • ครูชำนาญการพิเศษที่บรรจุเข้ารับราชการก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จะได้รับเงินเดือนขั้นต่ำ 18,860 บาท
 • เงินวิทยฐานะเพิ่ม 5,600 บาท
 • รวมเป็นเงินเดือน 24,460 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้ เงินเดือนครูชำนาญการพิเศษอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละปี

เงินเดือนครู คศ.3 ตันกี่บาท

เงินเดือนครู คศ.3 ตันคือ 69,590 บาทต่อเดือน โดยคำนวณจากฐานเงินเดือนขั้นสูง 58,390 บาท และเงินวิทยฐานะเพิ่ม 5,600 บาท