แนวข้อสอบครูผู้ช่วย

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ใน ข้อสอบครู.com  เป็น แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ที่ผ่านการเรียบเรียง และ วิเคราะห์จากข้อสอบเก่าย้อนหลังหลายปีโดยมีทีมงานจากครูบรรจุที่ทำงานกับวงการข้อสอบมานานในการช่วยตรวจสอบคุณภาพของแนวข้อสอบเพื่อให้มีความใกล้เคียงกับข้อสอบจริงมากที่สุด

ในหน้านี้จะเป็นตัวอย่างแนวข้อสอบครูผู้ช่วย โดยแจกเป็น PDF เพื่อให้เห็นตัวอย่างของแนวข้อสอบจากหลายสนาม ถ้าน้องอยากฝึกทำข้อสอบให้มีประสิทธิภาพขอแนะนำเมนู ทำข้อสอบออนไลน์ และ ฝึกทำข้อสอบเสมือนจริง เพื่อทำ ข้อสอบฉบับเต็ม ในเว็บไซต์ ข้อสอบครู.com ซึ่งสามารถทำออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ทุกที่ทุกเวลา สะดวกกว่าการทำข้อสอบใน PDF

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2566

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2566 (อัพเดทล่าสุด) 

เนื้อหาข้อสอบ

 • ข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก สพฐ , ท้องถิ่น
 • ข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข หลายสนาม

ลักษณะแนวข้อสอบ

 • ตัวอย่างแนวข้อสอบแบบ PDF พร้อมเฉลยแบบละเอียด

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2565

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2565 

เนื้อหาข้อสอบ

 • ข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก สพฐ , ท้องถิ่น
 • ข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข หลายสนาม

ลักษณะแนวข้อสอบ

 • ตัวอย่างแนวข้อสอบแบบ PDF พร้อมเฉลยแบบละเอียด

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก พร้อมเฉลย pdf

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก

เนื้อหาข้อสอบ

 • ข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก (ภาษาไทย , การคิดวิเคราะห์ , อังกฤษ , กฎหมาย) ครอบคลุมหลายสนาม

ลักษณะแนวข้อสอบ

 • ตัวอย่างแนวข้อสอบแบบ PDF พร้อมเฉลยแบบละเอียด

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข พร้อมเฉลย pdf

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข

เนื้อหาข้อสอบ

 • ข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข ครอบคลุมหลายสนาม

ลักษณะแนวข้อสอบ

 • ตัวอย่างแนวข้อสอบแบบ PDF พร้อมเฉลยแบบละเอียด

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.

เนื้อหาข้อสอบ

 • ข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก สังกัด สพฐ.
 • ข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข สังกัด สพฐ.

ลักษณะแนวข้อสอบ

 • ตัวอย่างแนวข้อสอบแบบ PDF พร้อมเฉลยแบบละเอียด

แนวข้อสอบครู กทม

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กทม.

เนื้อหาข้อสอบ

 • ข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก สังกัด กทม.
 • ข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข

ลักษณะแนวข้อสอบ

 • ตัวอย่างแนวข้อสอบแบบ PDF พร้อมเฉลยแบบละเอียด

แนวข้อสอบครูท้องถิ่น

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ท้องถิ่น

เนื้อหาข้อสอบ

 • ข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก สังกัด ท้องถิ่น
 • ข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข

ลักษณะแนวข้อสอบ

 • ตัวอย่างแนวข้อสอบแบบ PDF พร้อมเฉลยแบบละเอียด

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ 2566

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา 66 (อัพเดทล่าสุด)

เนื้อหาข้อสอบ

 • ข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก 
 • ข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข

ลักษณะแนวข้อสอบ

 • ตัวอย่างแนวข้อสอบแบบ PDF พร้อมเฉลยแบบละเอียด

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศน

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศน.

เนื้อหาข้อสอบ

 • ข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก 
 • ข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข

ลักษณะแนวข้อสอบ

 • ตัวอย่างแนวข้อสอบแบบ PDF พร้อมเฉลยแบบละเอียด

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

เนื้อหาข้อสอบ

 • ข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก  ครอบคลุมหลายสนาม
 • ข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข

ลักษณะแนวข้อสอบ

 • ตัวอย่างแนวข้อสอบแบบ PDF พร้อมเฉลยแบบละเอียด

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สวนดุสิต

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ที่ออกโดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เนื้อหาข้อสอบ

 • ข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก  ครอบคลุมหลายสนาม
 • ข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข  ครอบคลุมหลายสนาม

ลักษณะแนวข้อสอบ

 • ตัวอย่างแนวข้อสอบแบบ PDF พร้อมเฉลยแบบละเอียด

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์ ภาค ก

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์ ภาค ก

เนื้อหาข้อสอบ

 • การคิดวิเคราะห์ด้านตัวเลข ครอบคลุมหลายสนาม

ลักษณะแนวข้อสอบ

 • ตัวอย่างแนวข้อสอบแบบ PDF พร้อมเฉลยแบบละเอียด

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ

เนื้อหาข้อสอบ

 • ภาษาอังกฤษสำหรับสอบครูผู้ช่วย ครอบคลุมหลายสนาม

ลักษณะแนวข้อสอบ

 • ตัวอย่างแนวข้อสอบแบบ PDF พร้อมเฉลยแบบละเอียด

FAQ

สอบภาค ก มีวิชาที่วัดความรู้ความสามารถทั่วไป ให้ที่นี้ ขอยกตัวอย่างของ สอบ ภาค ก สังกัด สพฐ. ได้แก่

1.ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (100 คะแนน)

 • การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความหมาย ข้อความ หรือสถานการณ์ต่างๆ
 • การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความ หรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
 • การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความเพียงพอของข้อมูล

2.ทักษะภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)

 • วัดความเข้าใจในหลักการสื่อสาร โดยใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสม ทั้งในเชิงความหมาย และบริบท แสดงถึงความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน ดยทดสอบการทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ และการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ในระดับเบื้องต้น

3.ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (50 คะแนน)

 • วัดความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หน้าและความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนเจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

อ้างอิง : https://khosobkru.com/เกี่ยวกับครูผู้ช่วย/ครูผู้ช่วยสอบอะไรบ้าง

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 66 ออกสอบวัดความรู้ทั้งวิชาการทั่วไป หรือ ภาค ก และ ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู หรือ ภาค ข โดยทุกสนามจะมีการวัดความรู้

เช่น ข้อสอบครูผู้ช่วย 66 สังกัด กทม. ออกสอบ

ภาค ก 

 • วิชาความรอบรู้
 • วิชาความสามารถทั่วไป
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู

ภาค ข

 • วิชาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
 • วิชาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก

อ้างอิง : https://khosobkru.com/เกี่ยวกับครูผู้ช่วย/ครูกทม