ภาค ก : ข้อสอบอังกฤษ

ข้อสอบภาษาอังกฤษครูผู้ช่วย

🟢 ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 (ทดลอง 5 ข้อ)

ทำข้อสอบภาษาอังกฤษครูผู้ช่วย

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 (Free)

ก่อนทำข้อสอบ
กรุณากรอก ชื่อ – นามสกุล และ เบอร์โทร

 

1 / 5

Mary: How often do you practice the piano?
John: ________, on Wednesday and Friday.

2 / 5

At the book store:
Jonathan: __________
Shopkeeper: 125 Baht

3 / 5

Sandra and Paul are at a steak restaurant. A waiter greets them.
“Do you know what you would like to drink?” the waiter asks.
“Water and orange juice,” Sandra says.
“Thank you. Here are your menus,” the waiter says.
The waiter brings water for Paul and orange juice for Sandra.
“What would you like to order?” the waiter asks.
“I would like a 12-ounce steak and mashed potatoes,” Paul says.
“The same thing, but with green beans,” Sandra says.
“And two orders of garlic bread,” Paul says.
“Great. You should have it in soon,” the waiter says.
The waiter returns after an hour.
“Sorry for your wait. Here are two orders of 12-ounce steaks with mashed potatoes and garlic bread,” the waiter says.
“I asked for green beans with mine,” Sandra says.
“I’m sorry, I’ll get those for you,” the waiter says.
The waiter quickly returns with Sandra’s green beans.
———————————–
What kind of restaurant did Paul and Sandra go to?

4 / 5

Trains, planes, ships, cars, and bikes are all forms of …………… .

5 / 5

We nearly missed the plane—we were only just _________.

กำลังสรุปผลคะแนน …

คะแนนที่ได้

🟢 ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 (ทดลอง 5 ข้อ)

ทำข้อสอบภาษาอังกฤษครูผู้ช่วย

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 (Free)

ก่อนทำข้อสอบ
กรุณากรอก ชื่อ – นามสกุล และ เบอร์โทร

 

1 / 5

Bob: There was a big chocolate cake at Jack’s birthday.
Tom: ________________
Bob: Yes, it was. It was delicious.

2 / 5

I like the grey sofa, but I think the black sofa is________.

3 / 5

King Arthur
King Arthur lived in Camelot. He was famous for being a perfect king, in war and peace.

King Arthur had a very famous sword named ‘Excalibur.’ The legend of King Arthur describes how Arthur, as a boy, took the sword from a block of stone to become king. His faithful soldiers were called the Knights of the Round Table because they talked while sitting at a round table. The round table symbolized that all the knights were equal.

The most famous knights were Sir Lancelot, Sir Galagad and Sir Tristan. Sir Lancelot was in love with King Arthur’s wife, Queen Guinevere.
———————————
Why were King Arthur’s faithful soldiers called the Knights of the Round Table?

4 / 5

Johnny Depp
Johnny Depp was born in Kentucky, but he grew up in Florida. He left school when he was only 15, because he wanted to be a rock star. He got married when he was 20 years old, but got divorced two years later. He got his first acting job with the help of actor Nick Cage, and he became rich and famous after working on Edward Scissorhands and the Pirates of the Caribbean films. He met his partner Vanessa Paradis in France. They had children together in 1999 and 2002, but they didn’t get married.
——————————-
Where did Johnny Depp grow up?

5 / 5

The ambulance was loud, but the helicopter was________.

กำลังสรุปผลคะแนน …

คะแนนที่ได้

🟢 ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3 (ทดลอง5 ข้อ)

ทำข้อสอบภาษาอังกฤษครูผู้ช่วย

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3 (Free)

ก่อนทำข้อสอบ
กรุณากรอก ชื่อ – นามสกุล และ เบอร์โทร

 

1 / 5

If I was/were a millionaire, I _________ in Beverly Hills.

2 / 5

Myiaki was going to a famous college in the States. One day she was eating her lunch in the school cafeteria. She was listening to American students talking. One student said to the other student, “eet?” Myiaki was very confused. She did not know the word Jeet. She asked her teacher to explain. The teacher finally realized the student was saying, “Did you eat?” Her teacher explained that Americans speak very fast. They use reductions like Jeet which is the fast way to say “Did you eat”. Myiaki understood that it was important to learn reductions in daily conversations.
———————————
They use reductions. “They” refers to ___________________

3 / 5

Joe: My pet dog died yesterday.
Liz: __________________

4 / 5

Peter_______a teacher.

5 / 5

A holiday is also called a …….. .

กำลังสรุปผลคะแนน …

คะแนนที่ได้

🔴 ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4 (10 ข้อ)

lock

🔴 ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5 (10 ข้อ)

lock

🔴 ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 6 (10 ข้อ)

lock

🔴 ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 7 (10 ข้อ)

lock

🔴 ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 8 (10 ข้อ)

lock

🔴 ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 9 (10 ข้อ)

lock

🔴 ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 10 (10 ข้อ)

lock

🟢 (เจาะข้อสอบ)อังกฤษ Article

(เจาะข้อสอบ)อังกฤษ Article

1 / 30

After_________fourth lesson, English students have __________ break of_________hour and__________ half for dinner

2 / 30

girl from ________ farm came once __________ week to help clean_______ house.

3 / 30

We study in _______ same school

4 / 30

He returned after ________ hour

5 / 30

Can you play________ piano?

6 / 30

This woman is wearing _________ awful hat

7 / 30

_________physical fitness can help you live longer, feel healthier and cope with_________life’s problems

8 / 30

_________ food that you cooked was very good!

9 / 30

A smaller plane is much safer than________larger plane

10 / 30

Hurry up We don’t have________lot of time

11 / 30

Do you remember_________ girl that we saw last night?

12 / 30

Mr. Lee lives in_______village. Lee lives in_______village

13 / 30

I am going to_________concert tomorrow

14 / 30

Where is_______ box I lent you last month?

15 / 30

John met________American and________European man yesterday

16 / 30

This is an apple_______apple is red

17 / 30

He’s thinking about joining_______ police or________ army

18 / 30

There is_________dog

19 / 30

_______ house on the right belongs to my uncle

20 / 30

I spoke to her for_______long time yesterday

21 / 30

_________ water of that river is not fit for drinking

22 / 30

The Beatles were very popular in the __________

23 / 30

_________ Sahara gets its name from the word for desert in _________ Arabic

24 / 30

Which is _________ largest desert in the world?

25 / 30

He has a bachelor’s degree from________University of Madras

26 / 30

A large part of _________ Amazon has been polluted

27 / 30

Football is_________most popular sport in the world

28 / 30

My dad never watches TV in _________ morning

29 / 30

Henry likes playing _________ guitar

30 / 30

We live in a house __________ house is very old

กำลังสรุปผลคะแนน …

คะแนนที่ได้

🔴 (เจาะข้อสอบ)อังกฤษ Comparison

lock

🔴 (เจาะข้อสอบ)อังกฤษ Conjunction / Preposition / Interjection

lock

🔴 (เจาะข้อสอบ)อังกฤษ Noun

lock

🔴 (เจาะข้อสอบ)อังกฤษ Verb

lock

🔴 (เจาะข้อสอบ)อังกฤษ Adjective

lock

🔴 (เจาะข้อสอบ)อังกฤษ Adverb

lock

🔴 (เจาะข้อสอบ)อังกฤษ Pronoun

lock

🔴 (เจาะข้อสอบ)อังกฤษ If Clause

lock

🔴 (เจาะข้อสอบ)อังกฤษ Conversation

lock

🔴 (เจาะข้อสอบ)อังกฤษ Reading

lock

🔴 (เจาะข้อสอบ)อังกฤษ Present tenses

lock

🔴 (เจาะข้อสอบ)อังกฤษ Past&Future tenses

lock

🔴 (เจาะข้อสอบ)อังกฤษ Vocabulary

lock