ภาค ก และ ข : ข้อสอบเสมือนจริง

khosobkru_realexam_banner
🟢 (ภาค ก) Real Exam (ชุดทดลอง 30 ข้อ)

 

 


ฝึกทำข้อสอบเสมือนจริงครูผู้ช่วย

ฝึกทำข้อสอบเสมือนจริง ชุดที่ 1 (Free)

ก่อนทำข้อสอบ
กรุณากรอก ชื่อ – นามสกุล และ เบอร์โทร

 

1 / 30

ข้อความใดเป็นลำดับที่หนึ่ง

2 / 30

ใจความสำคัญของข้อความนี้คือข้อใด เมื่อคนเราต้องรับมือกับความผิดหวัง เราจะรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าลดลง ส่งผลให้เราขาดความมั่นใจในตนเอง เสียความรู้สึก และยังส่งผลทางลบต่อความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้าง จนถึงขั้นปิดกั้นตัวเองจากสังคมไปเลยก็มี

3 / 30

P > Q ≥ R < S T = S < U ≤ V ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์ จากโจทย์แบ่งข้อสรุปได้ดังนี้ ข้อสรุปที่ 1 P < S ข้อสรุปที่ 2 R < T

4 / 30

P > Q < R = S ≤ T A > B ≥ C = D
ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์
จากโจทย์แบ่งข้อสรุปได้ดังนี้
ข้อสรุปที่ 1 Q = C
ข้อสรุปที่ 2 R > A

5 / 30

0 3 12 39 ….

6 / 30

6 11 20 37 70 135 …

7 / 30

กีฬา:นักกีฬา >>> ? : ?

8 / 30

? : กลอน ประตู : ?

9 / 30

เคี้ยว : กลืน ? : ?

10 / 30

แมว กระต่าย เป็ด นก นับขารวมกันได้ 96 ขา ขาแมวเท่ากับขาเป็ด ขานกและขากระต่ายรวมกัน ถ้าขากระต่ายเท่ากับขาเป็ด แต่เป็นครึ่งหนึ่งของขานก สัตว์ทั้ง 4 ชนิดจะมีทั้งหมดมีกี่ตัว

11 / 30

นัด แตงโม พิบูลย์ มีน กล้า น้อย ฟาง ชัย วัฒน์ และกุหลาบ นั่งประชุมร่วมโต๊ะเดียวกันเป็นวงกลม ซึ่งมีเก้าอี้หมายเลข 1 – 10 วางเรียงไว้รอบโต๊ะโดยมิได้เรียงตามชื่อข้างต้น
– กล้านั่งเก้าอี้หมายเลข 3 ซึ่งนั่งติดกับวัฒน์และชัย
– นัดนั่งหมายเลข 7 ซึ่งนั่งติดกับมีนและน้อย
– ระหว่างฟางกับน้อย มีเก้าอี้ข้างละ 4 ตัว ส่วนฟางนั่งติดกับพิบูลย์และชัย
– แตงโมนั่งใกล้พิบูลย์มากกว่ากุหลาบ
————————————————-
ข้อสรุป 1. กุหลาบนั่งเก้าอี้หมายเลข 8
ข้อสรุป 2. แตงโมนั่งเก้าอี้หมายเลข 5

12 / 30

เด็ก 3 คน ใช้เวลา 12 20 และ 42 วินาที จึงจะร้องครั้งที่หนึ่งตามลำดับ ถ้าเด็ก 3 คนร้องพร้อมกันครั้งที่หนึ่งแล้วจะต้องใช้เวลานานเท่าใดจึงจะร้องพร้อมกันเป็นครั้งที่สอง

13 / 30

ชมรมกีฬา ซึ่งมี จิตร ออม ชัช ฟิว ต้องเข้าร่วมการฝึกซ้อมกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียน มีกีฬาทั้งหมด 6 ชนิด คือ ฟุตบอล เทนนิส วิ่ง แบดมินตัน ว่ายน้ำ และบาสเกตบอล โดยแต่ละคนต้องเลือกคนละ 3 ชนิด
– คนที่เลือกวิ่งจะเลือกแบดมินตันไม่ได้ เพราะตารางการแข่งขันเป็นช่วงเวลาเดียวกัน
– จิตรเลือกเล่นเทนนิสและแบดมินตัน
– ออมกับชัชเลือกฟุตบอลและวิ่ง แต่ไม่เลือกเทนนิส และว่ายน้ำ
– ฟิวกับออมเลือกไม่เหมือนกันเลย
– มี 2 คน เลือกว่ายน้ำ
————————————————-
ข้อสรุป 1. จิตรไม่ได้เล่นบาส
ข้อสรุป 2. ฟิวไม่ได้เลือกกีฬาว่ายน้ำ

14 / 30

จงแก้สมการต่อไปนี้ 3x + 4 = x + 20

15 / 30

สระว่ายน้ำเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านกว้างน้อยกว่าด้านยาว 8 เมตร ถ้าวัดความยาวได้ 22 เมตร
สระว่ายน้ำจะมีความยาวเส้นรอบรูปกี่เมตร

16 / 30

ชมพู่ต้องการสอบวิชาคณิตศาสตร์ให้ได้ 80 % เธอต้องทำข้อสอบถูกกี่ข้อ ถ้าข้อสอบทั้งหมดมี 50 ข้อ

 

17 / 30

ผู้อบรมระหว่างปี 2534 – 2535 ปริมาณการส่งออกผลไม้กระป๋องรายการใดที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นในอัตราสูงสุด

 

18 / 30

Martin likes ______ stamps. He is already 75.

19 / 30

All of my friends are ______. Even some of them have children.

20 / 30

If I________to Chiang mai, I’ll visit the zoo.

21 / 30

I arrived during the first week of September. The weather has been very nice. Even though it’s October, it’s still rather sunny and warm. In fact, I went to the beach and swam in the Mediterranean Sea earlier today.
I am living with a very welcoming host family. I have my own private bedroom, but we eat breakfast, lunch, and dinner together. On Sundays, we eat a big home-cooked paella for lunch. In Spain, lunch is usually the biggest meal of the day. It’s also very common for people to take a midday nap right after a big meal. I am actually just waking up from my nap right now!
On weekdays, I take classes at the local university. There, I met several native Spanish speakers. They have been very kind and patient with me. At first, I struggled to comprehend their Spanish, but now I understand most of our conversations. They have commented that my Spanish has improved a lot since we first met. Now, I am more confident to use the language in other places like stores and restaurants.
I am so glad that I decided to spend the semester here in Spain. We have an extended weekend coming up, so a group of my friends and I are going to travel to France for four days. It’s so easy and inexpensive to travel internationally in Europe. I love it!
I look forward to hearing from you soon. Like I said, don’t hesitate to stay in touch more often. Perhaps you could even come to visit! What do you think?
Best wishes,
Patrick

———————————–
Where does Patrick plan on traveling during the extended weekend?

22 / 30

Luca loves Korean foods. What the type of adjective ‘Korean’?

23 / 30

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ 2534 ได้วางแนวทางการจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ. จะต้องเป็นไปตามหลักการใด

24 / 30

ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง พ.ศ. 2546 ในกรณีที่เกิดปัญหา และอุปสรรค จากการดำเนินการ ส่วนราชการต้องดำเนินการอย่างไร

25 / 30

ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 การแจ้งคำสั่งทางปกครองโดยวิธีส่งทางไปรณีย์ตอบรับ ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนดเวลาตามข้อใด

26 / 30

พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 . โทษสูงสุดตามกฎหมายอาญา คือข้อใด

27 / 30

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 หากเจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะทำในขณะปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่กำหนดอายุความกี่ปี

28 / 30

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ข้อใดต่อไปนี้หมายถึง “มาตรฐานทางจริยธรรม”

29 / 30

ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยของข้าราชการพลเรือน

30 / 30

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 กำหนดให้มีคณะอนุกรรมการสามัญ (อ.ก.พ. สามัญ) ในระดับใดบ้าง

กำลังสรุปผลคะแนน …

คะแนนที่ได้

🔴 (ภาค ก) Real Exam ชุดที่ 1 (200 ข้อ)

lock

🔴 (ภาค ก) Real Exam ชุดที่ 2 (200 ข้อ)

lock

🔴 (ภาค ก) Real Exam ชุดที่ 3 (200 ข้อ)

lock

🔴 (ภาค ก สวนดุสิต) Real Exam ชุดที่ 4 (100 ข้อ)

lock

🔴 (ภาค ก ท้องถิ่น) Real Exam ชุดที่ 5 (100 ข้อ)

lock

🔴 (ภาค ข) Real Exam ชุดที่ 1 (100 ข้อ)

lock