ภาค ก : ข้อสอบ ขรก. ที่ดี

ข้อสอบความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีครูผู้ช่วย

🟢 ข้อสอบข้าราชการที่ดี ชุดที่ 1 (ทดลอง 5 ข้อ)

ทำข้อสอบข้าราชการที่ดีครูผู้ช่วย

ข้อสอบข้าราชการที่ดี ชุดที่ 1 (Free)

ก่อนทำข้อสอบ
กรุณากรอก ชื่อ – นามสกุล และ เบอร์โทร

 

1 / 5

ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 การจัดตั้งสำนักนายกรัฐมนตรีให้ตราเป็นกฎหมายระดับใด

2 / 5

ข้อใดต่อไปนี้คือชื่อพระราชบัญญัติที่ถูกต้อง

3 / 5

ข้อใดต่อไปนี้คือชื่อพระราชบัญญัติที่ถูกต้อง

4 / 5

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด

5 / 5

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใดและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อใดเป็นต้นไป

กำลังสรุปผลคะแนน …

คะแนนที่ได้

🟢 ข้อสอบข้าราชการที่ดี ชุดที่ 2 (ทดลอง 5 ข้อ)

ทำข้อสอบข้าราชการที่ดีครูผู้ช่วย

ข้อสอบข้าราชการที่ดี ชุดที่ 2 (Free)

ก่อนทำข้อสอบ
กรุณากรอก ชื่อ – นามสกุล และ เบอร์โทร

 

1 / 5

ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

2 / 5

พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ข้อใดหมายถึง “โดยทุจริต”

3 / 5

ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 คู่กรณีตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง คือบุคคลใด

4 / 5

ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง พ.ศ. 2546 ก่อนจะดำเนินกิจกรรมหรือการปฏิบัติงาน ส่วนราชการควรดำเนินการตามข้อใดต่อไปนี้

5 / 5

ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 สำนักงานรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด

กำลังสรุปผลคะแนน …

คะแนนที่ได้

🟢 ข้อสอบข้าราชการที่ดี ชุดที่ 3 (ทดลอง 5 ข้อ)

ทำข้อสอบข้าราชการที่ดีครูผู้ช่วย

ข้อสอบข้าราชการที่ดี ชุดที่ 3 (Free)

ก่อนทำข้อสอบ
กรุณากรอก ชื่อ – นามสกุล และ เบอร์โทร

 

1 / 5

คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง หรือเงินเดือนประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนเพิ่มไม่เกินร้อยละเท่าใดของเงินเดือน

2 / 5

นายวินัยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตำแหน่งพนักงานบัญชี สังกัดหน่วยงานการกีฬา ได้รับมอบหมายให้ทำบัญชีของหน่วยงานสถานที่ ระหว่างทำนายวินัยได้แอบแก้บัญชี เพื่อทำการยักยอกเงินของหน่วยงานสถานที่เข้าบัญชีของตนเอง ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน ในที่นี้หน่วยงานต้องฟ้องร้องใคร

3 / 5

ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ในกรณีที่มีการยื่นคำขอโดยมีผู้ลงชื่อร่วมกันเกินห้าสิบคนหรือมีคู่กรณีเกินห้าสิบคนยื่นคำขอที่มีข้อความอย่างเดียวกันหรือทำนองเดียวกัน ถ้าในคำขอมีการระบุให้บุคคลใดเป็นตัวแทนของบุคคลดังกล่าว โดยผู้ที่ถูกระบุชื่อเรียกว่าอะไร

4 / 5

ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ข้อใดคือรูปแบบคำสั่งทางปกครอง

5 / 5

ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง พ.ศ. 2546 การจัดซื้อหรือจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดำเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงสิ่งใดเป็นสำคัญในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง

กำลังสรุปผลคะแนน …

คะแนนที่ได้

🔴 ข้อสอบข้าราชการที่ดี ชุดที่ 4 (10 ข้อ)

lock

🔴 ข้อสอบข้าราชการที่ดี ชุดที่ 5 (10 ข้อ)

lock

🔴 ข้อสอบข้าราชการที่ดี ชุดที่ 6 (10 ข้อ)

lock

🔴 ข้อสอบข้าราชการที่ดี ชุดที่ 7 (10 ข้อ)

lock

🔴 ข้อสอบข้าราชการที่ดี ชุดที่ 8 (10 ข้อ)

lock

🔴 ข้อสอบข้าราชการที่ดี ชุดที่ 9 (10 ข้อ)

lock

🔴 ข้อสอบข้าราชการที่ดี ชุดที่ 10 (10 ข้อ)

lock