ข้อสอบครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์ ภาค ก

ข้อสอบครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์ ภาค ก

ข้อสอบครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์ ภาค ก จะอยู่ในข้อสอบความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ : การคิดวิเคราะห์เชิงปรมาณ ซึ่งในเว็บไซต์ ข้อสอบครู.com  จะมี ข้อสอบครูผู้ช่วยที่มีเนื้อหาคณิตศาสตร์ ภาค ก ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้

 • อนุกรม
 • ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
 • เศษส่วน และ ทศนิยม
 • สมการ
 • นับขา
 • คำนวณอายุ
 • เลขจำนวนเรียงกัน
 • เทียบบัญญัติไตรยางศ์
 • ร้อยละ และ เปอร์เซ็นต์
 • อัตราส่วน และ ของผสม
 • ค่ากลางของข้อมูล
 • เส้นรอบรูป พื้นที่ และ ปริมาตร
 • ปักเสา จับมือ และ แจกบัตรอวยพร
 • การวิเคราะห์ตารางข้อมูล

 โดยเนื้อหาข้อสอบจะครอบคลุมสำหรับการสอบครูผู้ช่วยในหลายสนาม อาทิเช่น ครูผู้ช่วย สพฐ. , ครูผู้ช่วย กทม. , ครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา , ครูผู้ช่วย กศน. และ ครูผู้ช่วยท้องถิ่น เป็นต้น เหมาะสำหรับฝึกทำข้อสอบเพราะข้อสอบเก่าๆ มีโอกาสที่จะนำมาออก

ตัวอย่างข้อสอบครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์ ภาค ก

ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป_ข้อสอบครูผู้ช่วย

(ชุดทดลอง)ข้อสอบครู ชุดที่ 1 (Free)

 

1 / 10

 

2 / 10

 

3 / 10

หาค่า Y ในตาราง
9    10  13
11  12  15
15   Y   19

4 / 10

โตโยต้า : รถยนต์ :: ? : ?

5 / 10

ดำมีอายุ 38 เดือน ดังนั้นดำจะอายุกี่ปี กี่เดือน ?

6 / 10

The child__________for hours.

7 / 10

Johnny Depp
Johnny Depp was born in Kentucky, but he grew up in Florida. He left school when he was only 15, because he wanted to be a rock star. He got married when he was 20 years old, but got divorced two years later. He got his first acting job with the help of actor Nick Cage, and he became rich and famous after working on Edward Scissorhands and the Pirates of the Caribbean films. He met his partner Vanessa Paradis in France. They had children together in 1999 and 2002, but they didn't get married.
-------------------------------
Which one is true according to the text?

8 / 10

I _________ swimming every Saturday morning.

9 / 10

ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บุคคลตามข้อใดอาจเป็นคู่กรณีในการพิจารณา ทางปกครองได้ตามขอบเขตที่สิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนหรืออาจถูกกระทบกระเทือนโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้

10 / 10

ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง พ.ศ. 2546 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ถ้าทำเสร็จให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในกี่วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา

กำลังสรุปผลคะแนน ...

คะแนนที่ได้