ภาค ก : ข้าราชการที่ดี

ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

🟢 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

🟢 (Quiz) ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

 

 


(แบบฝึกหัด)ขรก ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

1 / 3

ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 หน่วยงานใดต้องจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี

2 / 3

ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ในกระทรวงจะตรากฎหมายระดับใดจัดตั้งส่วนราชการเพื่อรับผิดชอบภาระหน้าที่ใดโดยเฉพาะซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการดังกล่าวเป็นอธิบดี

3 / 3

ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ภายในกระทรวงจะออกกฎหมายระดับใดกำหนดให้ส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่ 2 ส่วนราชการขึ้นไปอยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกันก็ได้เป็นกฎหมายระดับใด

กำลังสรุปผลคะแนน …

คะแนนที่ได้

🟢 วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

🟢 (Quiz) วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 

 


(แบบฝึกหัด)ขรก วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 

1 / 3

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง พ.ศ. 2546 ส่วนราชการมีหน้าที่สำรวจตรวจสอบ และทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อดำเนินการยกเลิก ปรับปรุง หรือจัดให้มี กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศขึ้นใหม่ ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณ์หรือ สอดคล้องกับความจำเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความ สะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญ จากข้อความข้างต้นให้ส่วนราชการนำความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากบุคคลใดมาประกอบในการพิจารณาด้วย

 

2 / 3

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง พ.ศ. 2546 ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือการติดต่อ ประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดทำสิ่งใด

3 / 3

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง พ.ศ. 2546 การจัดทำระบบเครือข่ายสารสนเทศ ต้องจัดทำในระบบเดียวกับกระทรวงใด

กำลังสรุปผลคะแนน …

คะแนนที่ได้

🔴 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

lock

🔴(Quiz) วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

lock

🔴 ป.วิ.อาญา ความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ

lock

🔴 (Quiz) ป.วิ.อาญา ความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ

lock

🔴 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

lock

🔴 (Quiz) ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

lock

🔴 มาตรฐานทางจริยธรรม

lock

🔴 (Quiz) มาตรฐานทางจริยธรรม

lock

🔴 ระเบียบข้าราชการพลเรือน

lock

🔴 (Quiz) ระเบียบข้าราชการพลเรือน

lock

banner-khosobkru