ครูผู้ช่วยมีหน้าที่อะไรบ้าง

banner_khosobkru

1. การจัดการเรียนการสอน

ครูผู้ช่วยมีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยจะต้องคำนึงถึงมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน สภาพผู้เรียน บริบทของสถานศึกษา และสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม

หน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้ช่วย ได้แก่

  • วางแผนการจัดการเรียนรู้
  • จัดกิจกรรมการเรียนรู้
  • ประเมินผลการเรียนรู้

2. ส่งเสริมการเรียนรู้

ครูผู้ช่วยมีหน้าที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ โดยจะต้องส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ รู้จักคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และทำงานร่วมกับผู้อื่น

หน้าที่หลักในการส่งเสริมการเรียนรู้ของครูผู้ช่วย ได้แก่

  • จัดกิจกรรมเสริมทักษะ
  • จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  • จัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้

3. พัฒนาผู้เรียน

ครูผู้ช่วยมีหน้าที่พัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

หน้าที่หลักในการพัฒนาผู้เรียนของครูผู้ช่วย ได้แก่

  • จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
  • จัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัย
  • จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

4. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา

ครูบรรจุมีหน้าที่ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา เช่น มีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ จัดทำเอกสารประกอบการสอน และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

ครูผู้ช่วยมีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เช่น จัดทำข้อมูลนักเรียน ประสานงานกับผู้ปกครอง และจัดหาแหล่งเรียนรู้เพื่อช่วยเหลือผู้เรียนที่มีปัญหา

6. มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา

ครูผู้ช่วยควรมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยครูผู้ช่วยสามารถเสนอความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเพื่อพัฒนาสถานศึกษา

7. ปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

ครูผู้ช่วยอาจได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการศึกษา เช่น ดูแลความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ ดูแลกิจกรรมของนักเรียน หรือปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครูผู้ช่วยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและมุ่งมั่นเพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จ

8. เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน

ครูผู้ช่วยควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ และความประพฤติ ซึ่งครูผู้ช่วยจะต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกด้าน เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม

9. พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

ครูผู้ช่วยจะต้องพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

10. มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพครู

ครูผู้ช่วยควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพครู โดยอาจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น ประชุมวิชาชีพ สัมมนาวิชาการ หรือฝึกอบรมวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานครู

สรุปได้ว่า กว่าจะมาเป็นครูผู้ช่วยได้ ต้องเตรียมตัวฝึกทำข้อสอบต่างๆ และ ต้องผ่านการสอบแข่งขัน คัดเลือก ทำข้อสอบทั้ง ข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก , ข้อสอบครูผู้ช่วย  ข และ ค ดังนั้นครูผู้ช่วยจะมีความรู้ความสามารถในการสอนมาก โดย ครูผู้ช่วยมีหน้าที่หลากหลายทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน และการปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา โดยครูผู้ช่วยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

สรุปสั้นๆ

ครูผู้ช่วยมีหน้าที่อะไรบ้าง

1. การจัดการเรียนการสอน

2. ส่งเสริมการเรียนรู้

3. พัฒนาผู้เรียน

4. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา

5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

6. มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา

7. ปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

8. เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน

9. พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

10. มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพครู